hr en
  • promijeni kontrast
  • promijeni pismo

Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica

Img 20190528 122058

Zelena akcija je 19.4.2019. u suradnji s partnerima iz Krapinsko-zagorske županije započela projekt "Budućnost počinje danas", financiran putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Opći cilj projekta je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice te poticati ekonomsku i socijalnu koheziju kod mladih kroz neformalno obrazovanje i volontiranje.

Projekt doprinosi osnaživanju mladih, osobito srednjoškolaca, za izgradnju održivih lokalnih zajednica. Projektom se jačaju i kapaciteti OCD-a za rad s mladima na temama održivog razvoja. Provedbom kampanje razvija se kritičko promišljanje po pitanju održivog razvoja te podiže svijest zajednice o važnosti održivog razvoja u 21. stoljeću. Projekt stavlja naglasak na organizacije civilnoga društva kao ključne dionike u razvoju održivih zajednica, uspostavi međusektorske suradnje i inovativnom radu s mladima.
 
Opći cilj usmjeren je na dugotrajne promjene u društvenoj i volonterskoj zajednici jer uključuje osnaživanje mladih za razvoj održivih lokalnih zajednica i aktivno građanstvo te razvoj i jačanje civilnoga društva kao pokretača promjena. Projekte aktivnosti doprinose razvoju ekonomske i socijalne kohezija u ruralnim područjima kroz poticanje uključivanja mladih u društvene i demokratske procese i aktivnosti u lokalnoj i regionalnoj zajednici koje doprinose izgradnji održivih zajednica.
 
 
U okviru projekta kreirat će se i provoditi tri programa neformalnog obrazovanja (Aktivnost 1., 2. i 3) u koje će se uključiti sve četiri uključene škole. Po jednoj školi će se uključiti 36 učenika odnosno 12 učenika iz pojedine škole po jednom programu neformalnog obrazovanja.
Pokazatelj će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:
1. Provedba programa neformalnog obrazovanja “Ekologija i održivi razvoj” koji vodi jačanju znanja, vještina i stavova kod mladih
2. Kreiranje održivih volonterskih programa u području održivog razvoja odgojno-obrazovnih ustanova te osiguranje kontinuirane podrške u provedbi istih
3. Osnaživanje mladih za preuzimanje uloge aktivnih građana i građanki kroz provedbu programa “Društvena pravednost i aktivizam”
 
 
Ostale aktivnosti:
4. Podizanje svijesti o održivom razvoju kroz provedbu kampanje “Za održivo 21. stoljeće”
Ova projektna aktivnost omogućit će mladima razvoj kreativnog izražavanja i kritičnog promišljanja na temu održivog razvoja lokalnih zajednica te upoznavanje s radom organizacija civilnog društva. Ujedno će osigurati da pitanja održivog razvoja dosegnu širu javnost. Osim što će mladi učiti o održivom razvoju, ovaj projekt osigurat će im i kreativno provođenje slobodnog vremena te stjecanje umjetničkih vještina. U okviru ove aktivnosti planirana je provedba nekoliko podaktivnosti: organizacija i provedba likovne kolonije, izložbe radova, kataloga nastalih radova, promotivni video uradci i sajam udruga.
 
5. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programskih aktivnosti usmjerenih održivom razvoju lokalne zajednice U svrhu jačanja kapaciteta OCD-a za provedbu programskih aktivnosti, ali i stvaranje vlastitog primjera dobre prakse u području održivog razvoja planirane su tri pod aktivnosti. 1. Studijsko putovanje, 2. Edukacija za zaposlenike i volontere, 3. Izrada Plana gospodarenja otpadom za Centar za mlade
 
6. Promidžba i vidljivost
Kako bi projekt bilo od samih početaka vidljiv u zajednici izraditi će se logotip projekta, moto projekta i opća vidljivost za promotivne materijale koji će nastati u projektu. Vidljivost projekta omogućiti će bolju povezanost s javnosti i medijima, a pruža mogućnosti brzog povezivanja projekta, provoditelja projekta sa ciljnom skupinom i općom javnosti (građanima/kama). Ono daje prepoznatljivost u lokalnoj zajednici. Promotivni materijali izrađeni u sklopu projekta pružit će dodatnu vrijednost promociji projekta i prepoznatljivosti u lokalnoj zajednici. Suradnja s medijima važna je radi promocije projekta ali i radi otvaranja novih pitanja i podizanja svijesti javnosti o problematici.
 
 
Specifični ciljevi:
1. Osigurati stjecanje znanja, vještina i stavova o održivom razvoju kod mladih provedbom programa neformalnog obrazovanja.
Kroz provedbu tri programa obrazovanja mladima se pruža holistički pristup konceptu održivog razvoj, a koji obuhvaća ekološku, volontersku i demokratsku komponentu. Kroz edukativne radionice u okviru svakog kreiranog programa neformalnog obrazovanja mladi dobivaju teorijska i praktična znanja ključna za razvoj održivih lokalnih zajednica ali i za njihov osobni, profesionalni i društveni razvoj. Po završetku edukacijskih aktivnosti mladi nastavljaju raditi unokviru programa kroz provedbu volonterskih aktivnosti, uključivanjem u različite lokalne organizacije, pokretanjem vlastitih inicijativa i slično. U realizaciji aktivističkih i volonterskih inicijativa pružit će im se mentorska podrška od strane samih organizacija civilnoga društva odgovornih za provedbu pojedinog programa. Aktivnosti 1., 2. i 3 (provedba programa neformalnog obrazovanja u srednjim školama) omogućiti će ostvarenje zadanog specifičnogn cilja projekta. Projektne aktivnosti omogućuju mladima razumijevanje ekološke komponente održivog razvoja, važnost gospodarenja otpadom i očuvanja okoliša, utjecaju klimatskih promjena, kao i razumijevanje participativne demokracije, društvene pravednosti, globalnih kretanja i nejednakih odnosa moći u postojećem društvu. Tijekom provedbe programa kontinuirano će se provodit evaluacija s korisnicima neformalnih programa obrazovanja. Projektni tim će pripremiti evaluacijski upitnik dok će školski koordinatori za pojedine programe iste podijeliti učenicima. Rezultati evaluacija koristit će se za kontinuirano unaprjeđenje programa do kraja projekta. Rezultati svih evaluacija bit će iskorišteni za kreiranje završnog programa koji će biti objavljeni na web stranicama nositelja i partnera kako bi navedene programe mogle koristiti i druge zainteresirane organizacije i institucije. Na kraju projekta bit će izrađen skupni evaluacijski izvještaj. Ostvarenje cilja mjerit će se brojem provedenih programa neformalnog obrazovanja, brojem uključenih mladih - učenika/ca srednjih škola, brojem održanih aktivnosti.
 
2. Utjecati na povećanje svijesti o važnosti izgradnje održivih zajednica kroz provedbu javne kampanje “Za održivo 21. stoljeće”. Kroz kreativne tehnike, uključivanje lokalne zajednice i organizacija civilnog društva promiče se održivi razvoj kao nužna sastavnica razvoja ruralnih područja. Navedeni cilj ostvarit će se kroz provedbu Aktivnosti 4, u okviru koje se mladima na inovativan način osigurava razvoj kritičnog promišljanja na navedenu tematiku. Uz kritičko promišljanje od mladih se traži da kroz likovno i video stvaralaštvo prikažu svoje poimanje održivog razvoja. Kako bi cjelokupna aktivnost imala  utjecaj na širu javnost, nastali uradci, slike i video isječci će se diseminirati i predstaviti široj javnosti. Ostvarenje cilja mjerit će se kroz broj uključenih mladih osoba, broj provedenih likovnih kolonija, broj održanih izložbi, broj izrađenih video uradaka.
 
3. Doprinijeti razvoju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa neformalnog obrazovanja usmjerenih održivom razvoju lokalnih zajednica.
Organizacije civilnog društva kroz edukativni peer program i studijsko putovanje steći će nova znanja i vještine za rad s mladima u području održivog razvoja te razviti alate za gospodarenje otpadom u Centru za mlade što će ujedno biti i primjer dobre prakse u području upravljanja centrima za mlade primjenjiv i druge centre i organizacije civilnog društva koje upravljaju javnim prostorima. Ostvarenje ovog zadanog cilja postići će se provedbom Aktivnosti broj 5, te se isti mjeriti kroz broj uključenih zaposlenika u aktivnosti jačanja kapaciteta, broj provedenih edukacija, izrađenim planom.
 
4. Osigurati sustavnu koordinaciju, praćenje, evaluaciju, promociju i vidljivost projekta.
Projektno partnerstvo obuhvaća tri organizacije civilnog društva, četiri škole i jedinicu regionalne samouprave te predstavlja međusektorsko partnerstvo koje se osnažuje u zajedničkom podizanju svijesti o održivom razvoju. U okviru ovog cilja provodit će se aktivnosti usmjerene koordinaciji projekta, aktivnosti i partnera. Izradit će se vizualni identitet projekta koji će se koristiti na svim materijalima i svim obavijestima projekta. Izrađeni promotivni materijali će se putem projektnih aktivnosti diseminirati samim korisnicima projektnih aktivnosti. Kontinuirano će se održavati suradnja s medijima kako bi projekt bio popraćen i od njihove strane (kroz koji će se koristiti na svim materijalima i svim obavijestima projekta. Ključnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja ima voditelja projekta koja je odgovorna za praćenje provedbe projektnih aktivnosti i trošenje odobrenih financijskih sredstava sukladno planiranom. Također. voditeljica projekta je odgovorna za komunikaciju s donatorom te pisanje izvješća. Ostvarenje ovog cilja mjerit će se kroz broj održanih partnerskih sastanaka, broj provedenih evaluacija, broj objava u medijima.
 
Nositelj projekta je Mreža udruga Zagor, a partneri Zelena akcija, LAG Zagorje-Sutla te 4 srednje škole iz Bedekovčine, Pregrade, Zlatara i Zaboka.
Predviđeno trajanje projekta je od 19.4.2019 do 19.4.2021.
Projekt je financiran u okviru švicarsko-hrvatskog programa suradnje (poziv OSNAŽIVANJE DOPRINOSA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ ZA UNAPRJEĐENJE EKONOMSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE). 
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u sklopu projektnih aktivnosti i pratećih publikacija isključiva su odgovornost projektnih aprtnera i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Naše sadržaje možete prenositi u integralnoj ili prerađenoj verziji uz navođenje organizacije Zelena akcija - pod uvjetima licence Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Ovo dopuštenje se ne odnosi na stock fotografije i embedane sadržaje drugih stvaratelja.

Design & development: Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.