FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Regulacija Drave i iskopavanje šljunka nije u skladu s EU zakonodavstvom

Europska komisija dala je novo stručno mišljenje o postojećem upravljanju rijekom Dravom. Zaključak studije je da je planirana regulacija donjeg toka rijeke Drave u dužini od 56 km u blizini Osijeka, koju je odobrilo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, zastarjela i nije u skladu s međunarodnim standardima i zakonodavstvom Europske unije.
Novi izvještaj EU: Uništavanje rijeke Drave mora prestati! Regulacija rijeke i iskopavanje šljunka nisu u skladu s EU zakonodavstvom

Preporuka EU stručnjaka za zaštitu okoliša je zaustavljanje projekta, ali također i prestanak s iskopavanjem šljunka i pijeska iz korita rijeka Drave i Mure. “Zaključci EU stručnjaka su jasan signal ministru Pankretiću da se upravljanje rijekom Dravom mora hitno promijeniti” mišljenje je udruga za zaštitu okoliša poput Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF), Zelene akcije/FoE Croatia i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode. “Ministar Pankretić ima jedinstvenu priliku da promijeni zastarjelu politiku i pokaže da je Hrvatska spremna zadovoljiti norme Europske unije. Očekujemo od Ministra da na osnovu zaključaka EU stručnjaka naredi trenutno obustavljanje provođenja ovog štetnog plana regulacije i prestanak iskopavanja šljunka i pijeska te umjesto toga otpočne s radom na restauraciji rijeke Drave u suradnji s drugim zemljama dravskog podsliva”, dodaju udruge.

Plan regulacije rijeke

Početkom 2008. g. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva izdalo je opsežan plan regulacije 56 km donjeg toka rijeke Drave između ušća u Dunav i mjesta Belišće. Prema ovom planu prirodni dio rijeke s očuvanom riječnom dinamikom bi se regulirao i pretvorio u kanal bez rukavaca, sprudova ili riječnih otoka. Zahvat bi se ostvario gradnjom 112 novih regulacijskih struktura (obaloutvrda i pera) te odsijecanjem rukavaca i utvrđivanjem riječnih obala. Cijena projekta je oko 20 milijuna eura.

Tužba Europskoj komisiji

U ožujku 2008. g. 12 nacionalnih i međunarodnih udruga podnijelo je tužbu Europskoj komisiji i zatražilo da se stavi pritisak na Ministarstvo nadležno za upravljanje vodama i Hrvatske vode, kako bi se hitno zaustavio navedeni plan regulacije. "Naša kritka je da ovaj plan regulacije predstavlja daljnji korak u pokušajima Ministarstva da prirodnu rijeku pretvori u uniformni kanal, što je protivno kako hrvatskom tako i EU zakonodavstvu te se protivi obvezi Hrvatske da će zaštititi rijeku Dravu", rekla je Irma Popović iz Zelene akcije. "Time bi se uništila prirodna staništa i vrste od europskog značaja, što predstavlja težak napad na hrvatsko i europsko prirodno naslijeđe, a čija jedina svrha je održavanje zastarijelog sustava upravljanja vodama i profitera takvog sustava", dodala je Popović. 

Utvrđivanje činjeničnog stanja od strane EU

Na osnovu tužbe udruga Europska komisija je početkom 2009. g. pokrenula Međunarodno istražno povjerenstvo za rijeku Dravu, kako bi se utvrdilo činjenično stanje, što predstavlja povijesni presedan za Hrvatsku. Unajmljena su dva međunarodna stručnjaka za okoliš, kako bi istražili ovaj projekt i kvalitetu Studije utjecaja na okoliš (SUO) koju je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva odobrilo 21. studenog 2008. Zaključci istražnog povjerenstva su objavljeni u opsežnom izvještaju na 26 stranica.

Zaključci EU stručnjaka

Preporuke EU stručnjaka su "da se obustavi realizacija projekta" te da se počne raditi na razvoju posve "novog integriranog projekta" koji "će biti usklađen s relevantnim zakonodavstvom Europske unije - Okvirnom direktivom o vodama, Direktivom o staništima, Direktivom o pticama, Direktivom o poplavama, Naturom 2000 i međunarodnim konvencijama (npr. Bernskom konvencijom, Ramsarskom konvencijom) - te koji će poštivati postojeća i predložena zaštićena područja". Nadalje preporučuju "prestanak iskopavanja šljunka i pijeska iz rijeka Drave i Mure, kako je već učinjeno u mnogim zemljama članicama EU, zbog općenitog nedostatka sedimenta u riječnim sustavima i lošeg stanja riječnih korita". "Sada ove činjenice imamo i u pismenom obliku. Stručnjaci iz EU su zaključili da je projekt zastario, da nije u skladu s međunarodnim standardima i EU zakonodavstvom te da je iskopavanje šljunka i pijeska iznimno štetno za jedinstveni riječni ekosustav" rekla je Irma Popović. "Nalazi stručnjaka iz EU daju jasan naputak ministru Pankretiću da se, ukoliko Ministar svoje obveze za usklađivanje s EU zakonodavstvom shvaća ozbiljno, ovaj destruktivni plan kao i ostali regulacijski projekti poput planirane kanalizacije ušća Mure u Dravu ili daljnje iskopavanje šljunka i pijeska iz riječnog korita, moraju zaustaviti odmah sada", dodala je Popović.

Studija utjecaja na okoliš (SUO)

Preporuke EU stručnjaka su "izrada nove SUO" za novi integrirani projekt pošto odobrena SUO "ne zadovoljava međunarodne standarde i nije u skladu s EU direktivama: Direktivom o staništima, Direktivom o pticama i Okvirnom direktivnom o vodama". Nadalje stoji da "ciljevi projekta nisu jasno definirani te da ekološki ciljevi posve nedostaju, a detaljna procjena utjecaja projekta na biološku raznolikost i zaštićena područja - koja je uobičajeni dio svake SUO u EU - nije napravljena. Stvarnog procesa sudjelovanja javnosti nije bilo, a ekonomsko opravdanje projekta i koristi od unaprijeđenja plovnog puta nisu jasno obrazloženi." Ovi zaključci su vrlo jasno dokazali niski standard napravljene SUO, koja je nepotpuna i puna grešaka te stoga potpuno neprikladna. "Sada očekujemo od ministrice za zaštitu okoliša Matulović-Dropulić da postupi prema nužnim posljedicama ovakvih zaključaka i bez odlaganja povuče odobrenje za ovaj projekt", rekao je Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode. "Nadalje, očekujemo da se članovi komisije koji su odobrili ovaj projekt zamijene nezavisnim stručnjacima, pošto se čini da je cijelokupni proces donošenja odluke i izbor stručnjaka bio osmišljen u korist ovog projekta od samog početka", kaže Mikuška.

Budućnost rijeke Drave

"EU stručnjaci su jasno istaknuli potrebu za promjenom načina upravljanja rijekom Dravom te za korištenje međunarodnih standarda u upravljanju rijekama," rekao je Arno Mohl, stručnjak za zaštitu okoliša pri WWF Austrija. "Umjesto daljnje regulacija i iskopavanja sedimenta treba započeti s restauracijom degradiranih riječnih dijelova, kako bi očuvali rijeku Dravu i uspostavili zdrav riječni ekosustav. Razvili smo opsežan restauracijski koncept za rijeku Dravu, koji može pomoći Ministru odgovornom za upravljanje vodama da razvije plan ekološki povoljnog upravljanja rijekom Dravom u skladu s EU standardima", nastavio je Mohl. "Drago nam je ponuditi znanje te međunarodnu ekspertizu i pomoć kako bi se rijeka Drava razvila u okosnicu očuvanja riječnih ekosustava u regiji kroz suradnju sa susjednim zemljama". Trenutno se troši 20 millijuna eura da bi se uz potporu EU restaurirao gornji tok rijeka Drave i Mure u Austriji i Sloveniji. "Nitko ne razumije da se s jedne strane prirodnost vraća rijeci dok istovremeno na drugom dijelu riječnog toka očuvane prirodne dijelove ugrožava zastarjela praksa i projekti za upravljanje rijekama."

Za više informacija: 

  • Irma Popovic, Zelena akcija / FoE Croatia, 099/3149 625
  • Tibor Mikuska, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, 095/9098 753
  • Arno Mohl, WWF Austria, ++43 67 683 488 300

Autor: Eugen Vuković

09.09.09. 02:00