FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Komentari na izmjene i dopune Zakona o GMO-ima Vijest

Zelena se akcija uključila u javnu raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima koja je održana od 11. rujna do 12. listopada 2015.
06ba1200693deb1edf1fdfbce565e8f3

Izmjenama i dopunama zakona pristupilo se radi usklađivanja s Direktivom (EU) 2015/412 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država
članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama na svom državnom teritoriju.

Glavni komentar Zelene akcije odnosi se na preciziranje razloga zbog kojih je moguće uvesti mjere ograničavanja/zabrane uzgoja GM kultura kako bi se osigurala što veća pravna sigurnost i umanjila mogućnost tužbi biotehnoloških kompanija koje bi te zabrane eventualno pokušale osporiti.

Čitav tekst komentara možete pogledati ovdje.


15.10.15. 17:05