Članak

Golf igrališta i kampovi nisu šume! – šaljite prosvjedno pismo Saboru i Vladi! Priopćenje

Smatramo nedopustivom odluku saborskih zastupnika o prihvaćanju primjene hitnog postupka za usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama. Ovim Zakonom se otvara prostor prenamjeni šuma i šumskog zemljišta u igrališta za golf, kampove, ali i u druge namjene, ukoliko je to predviđeno prostornim planom.
Spasimosume

Time se na mala vrata žele legalizirati odredbe neustavnog i ukinutog  Zakona o igralištima za golf i prenamjeniti šume u igrališta za golf čak i mimo redovne saborske  procedure. Zelena akcija / FoE Croatia smatra ovakvu odredbu iznimno štetnom za očuvanje šuma, ali i za vladavinu prava jer se ponovno  radi o neustavnim odredbama. Stoga pozivamo građane Hrvatske, da pošalju prosvjedno pismo Saboru RH da izbaci ove izmjene iz Prijedloga zakona te da se cijeli postupak provede u redovnoj proceduri uz adekvatnu javnu raspravu o ovoj bitnoj temi. Pismo možete potpisati ovdje, nakon čega će biti poslano svim klubovima zastupnika u Saboru te Vladi RH.

Zelena akcija / FoE Croatia traži od Sabora RH:

  1. Da se Prijedlog zakona izbaci iz hitnog u redovni postupak za usvajanje zakona te da se u tom vremenu, između 2 čitanja, provede javna rasprava
  2. Da se iz Prijedloga zakona izbace odredbe kojima se igrališta za golf i kampovi proglašavaju šumama posebne namjene. Igrališta za golf i kampovi nikako ne mogu biti klasificirani kao šume posebne namjene, već jedino kao rekreacijske i turističke zone kako je to i definirano prostornim planovima.
  3. Nedopustivo je da šume posebne namjene proglašava Ministarstvo dekretom, te smatramo kako je  potrebno u donošenje takve odluke uključiti i županijske skupštine.
  4. Neprihvatljivo je vrijedne šume i šumska zemljišta prenamijenjivati u građevinske parcele, a ovakva izmjena Zakona stvara idealnu podlogu za vrlo jednostavnim daljnjim prenamjenama šuma i šumskih zemljišta u građevinska.
  5. Također smatramo da iz Zakona treba izbaciti odredbu da se opožarene površine šuma mogu privesti drugoj kulturi 5 godina od opožarenja.

27.02.14. 17:12