FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Novi zakon o lovu i krivolovu

Zelena akcija je u svibnju dala komentare na novi prijedlog Zakona o lovstvu i poslala priopćenje medijima. Komentari na prijedlog Zakona (koji je predstavljao znatno pogoršanje u usporedbi s prethodnim zakona) poslani su sabornicima i jedan od zastupnika je predstavio mišljenje Zelene akcije u Saboru, što je i emitirano na televiziji i radiju, te objavljeno u dnevnim novinama.

Praćenje napretka u zaštiti prirode u odnosu na Konvenciju o biološkoj raznolikosti i PEBLDS-e.

Zelena akcija je u svibnju dala komentare na novi prijedlog Zakona o lovstvu i poslala priopćenje medijima. Komentari na prijedlog Zakona (koji je predstavljao znatno pogoršanje u usporedbi s prethodnim zakona) poslani su sabornicima i jedan od zastupnika je predstavio mišljenje Zelene akcije u Saboru, što je i emitirano na televiziji i radiju, te objavljeno u dnevnim novinama. Tematika je izazvala i reakcije javnosti, građani su se javljali sa primjerima vezanima uz krivolov i kršenje zakona. Kao rezultat tih aktivnosti prijedlog zakona nije usvojen po hitnoj proceduri, nego je otišao u normalnu proceduru, čime smo dobili dodatno vrijeme da pripremimo daljnje komentare i nastavimo sa zalaganjem za bolji zakon.

U studenom 2005. godine prijedlog je usvojen na drugom čitanju u Saboru. U usporedbi sa prvobitno predloženom verzijom, ova verzija znatno poboljšana, te su usvojeni i neki od komentara Zelene akcije. Rad Zelene akcije na zakonu o lovu uključivao je opsežan rad sa medijima (televizijske i radio emisije – rasparave sa lovcima uživo, te intervjue u novinama) kao i zagovaranje kod političara i sabornika. Zelena akcija je sudjelovala i u radu saborskog odbora gdje smo predstavili naše stavove. Zakonu još uvijek nedostaju odredbe bitne za zaustavljanje krivolova (npr. dozvoljeno je posjedovanje lovnih alata koji se koriste za krivolov, zabranjena je samo je njihova upotreba).

Značajno je istaknuti da su upravo aktivnosti Zelene akcije dovele ovu temu u medije što je doprinjelo povećanju svijesnosti lokalne zajednice i vlasti o problemu. Prilikom analize zakonodavstva surađivali smo sa različitim stručnjacima – Mediteranskim uredom Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF MedPO), Svjetskim fondom za zaštitu prirode Mađarska (WWF Hungary), Friends of the Earth Europe, CEEWEB, Ornitološkim društvom, udrugom Euronatur i hrvatskim udrugama za zaštitu životinja.

U pripremi komentara na Prijedlog zakona u lovstvu uzeli smo u obzir Hrvatske obveze proistekle iz Konvencije o biološkoj raznolikosti, Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) te Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija).

Za više informacija kontaktirajte:

Jagoda Munić
Zelena akcija
Tel: 01/4813 097
Fax: 01/4813 096
E-mail: [email protected]


Autor: Zelena akcija

01.02.06. 21:10