FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Izvješće europske komisije Izvještaj

Bruxelles, 8. studeni 2006. Ograničen napredak je postignut na području horizontalnog zakonodavstva. Hrvatska se obvezala da će ratificirati Kyotski protokol u prvom kvartalu 2007. Potrebno je uložiti još napora da se ograniči rast emisija stakleničkih plinova da bi Hrvatska ispunila cilj Kyotskog protokola za razdoblje 2008. – 2012.

Poglavnje 27. - Okoliš

Prijenos i provedba Direktive o trgovanju emisijama i s njom povezanih odluka kao i jačanje administrativnih kapaciteta su još uvijek izvanredni i u tom pogledu i dalje ostaju veliki prioritet. Postignut je slab napredak što se tiče daljeg prijenosa i provedbe nekih horizontalnih direktiva u području okoliša, kao što su odredbe vezane uz javni pristup informacijama o okolišu i sudjelovanje javnosti u postupku donošenja odluka o okolišu. Potrebne su dalje izmjene kako bi se hrvatsko zakonodavstvo uskladilo s acquisom o Procjeni utjecaja na okoliš. Iako su neki elementi već prisutni u postojećim hrvatskim zakonima, ne može se izvijestiti o nikakvom napretku u prijenosu i provedbi acquisa u svezi sa Strateškom procjenom okoliša kao i sa Direktivom o odgovornosti za okoliš i Direktivom o izvješćivanju o okolišu. Na ovom području su u tijeku pripreme novoga Zakona o zaštiti okoliša koji će biti usvojen do kraja 2006. Postignut je značajan napredak na području kakvoće zraka. Direktiva o kakvoći vanjskog zraka je prenesena a prijenos direktiva kćeri je blizu završetka. Nadalje, usvojeni su neki provedbeni zakoni.

Razvijanje nacionalne mreže za praćenje stanja kakvoće zraka je nastavljeno s dodatkom dvije nove postaje uz šest već postojećih u urbanim i industrijskim područjima. Direktiva o kakvoći benzina i dizel-goriva i Direktiva o sadržaju sumpora u nekim tekućim gorivima su također prenesene i usvojena je nova Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, prenoseći relevantne EU Uredbe na ovom području. Međutim, prijenos direktiva o nacionalnim gornjim granicama emisije, o emisijama hlapljivih organskih spojeva (VOC) s crpnih stanica i o informiranju potrošača o potrošnji goriva kao i o emisiji CO2 iz novih osobnih vozila je još neriješeno. Pripreme u ovom području su već u tijeku. Može se izvijestiti o nekakvom napretku na području gospodarenja otpadom. Prijenos vezan uz horizontalni pravni okvir je visok ali je zabilježen ograničen napredak u vezi sa daljim usklađivanjem.

Usvojena je Uredba o starim gumama. Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu je u potpunosti prenesena i postignut je značajan napredak u provedbi putem uspostave novog sistema sakupljanja. Napredak je također postignut u vezi sa prijenosom Direktive o odlagalištima otpada. Ne može se izvijestiti o značajnom napretku u prijenosu drugih direktiva vezanih uz razne tokove otpada. Nadalje, plan djelovanja za provedbu Strategije gospodarenja otpadom je još uvijek neriješen. Potrebni su dalji napori u vezi s raspoređivanjem financijskih sredstava potrebnih za provedbu acquisa o otpadu. Pripreme na ovom području iziskuju značajne napore. Postignut je dobar napredak na području kakvoće vode. Zbog usvajanja izmjena i dopuna Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva u prosincu 2005., prenošenje Okvirne direktive o vodama je u vrlo naprednom stadiju. Novim zakonima je također rezultirao i napredak u prijenosu Direktive o opasnim tvarima. Međutim, prijenos svih drugih direktiva na ovom području je još uvijek neriješen.

Ograničen napredak je postignut u vezi s razvojem strategije financiranja za provedbu acquisa o vodama. Pripreme na ovom području su u tijeku. Može se izvijestiti o dobrom napretku na području zaštite prirode. Usvajanjem Zakona o zaštiti prirode i podzakonskih propisa kao i Zakona o lovu, postignuta je dobra razina prijenosa u vezi sa Direktivom o pticama i Direktivom o staništima. Direktive o divljim životinjama u zoološkim vrtovima, o uporabi stupica i o mladuncima tuljana su također prenesene. Međutim, administrativni kapacitet je još uvijek nedovoljan da bi se osiguralo mjerodavno praćenje stanja zaštite prirode u Hrvatskoj. Pripreme na ovom području se odvijaju po planu. Može se izvijestiti o ograničenom napretku na području industrijskog zagađenja i upravljanja rizicima. Nije provedeno nikakvo dalje usklađenje u vezi sa Direktivom o velikim elektranama i Direktivom o spaljivanju otpada. Neki elementi Direktive o otapalima su preneseni putem usvajanja Zakona o zaštiti zraka. Ne može se izvijestiti o napretku u prijenosu i provedbi acquisa koji se odnosi na IPPC Direktivu (Direktiva o kontroli sprječavanju industrijskog onečišćenja). Pripreme na ovom području su još u ranoj fazi. Ne može se izvijestiti o nikakvom napretku u sektoru buke. Prijenos hrvatskih zakona s acquisom o buci je ograničen. Hrvatsko zakonodavstvo još nije usklađeno s acquisom.

Pripreme na ovom području su tek započete. Postignut je dobar napredak na području kemikalija i genetski modificiranih organizama. Usvajanjem Zakona o kemikalijama 2005. je razjašnjena raspodjela nadležnosti i odgovornosti na ovom području. Ovaj zakon također čini temelj za usvajanje provedbenih zakona. Novi Zakon o genetski modificiranim organizmima je usvojen 2005. i rezultirao je skoro potpunim prijenosom Direktive o ograničenoj uporabi genetski modificiranih mikro-organizama. Međutim, prijenos u vezi sa Direktivom o namjernom ispuštanju GMO-a još nije izvršen. Nadležnost nad GMO-ima je podijeljena na mnoge odsjeke. Pripreme na ovom području su u tijeku.  Glede šumarstva, radi se na inkorporiranju unutar sektora odredaba koje postoje u acquisu. Glede administrativnog kapaciteta, nakon reorganizacije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ojačana je Uprava za inspekcijske poslove na nacionalnoj i regionalnoj razini. Uprava za zaštitu okoliša i Uprava za strateške i integracijske procese u zaštiti okoliša su također povećale broj zaposlenika. Međutim, još je nedovoljan broj zaposlenika, pogotovo na lokalnoj razini te su provedba i inspekcijski sustav još uvijek slabi.
Zaključak

U cjelini je u ovome poglavlju postignut dobar napredak. Moraju se još riješiti određene praznine, pogotovo u vezi sa administrativnim kapacitetom kao i definiranjem strategija financiranja. Podjela dužnosti za operativni aspekt zaštite okoliša i nedostatak koordinacije između ministarstava i dalje sprječavaju napredak. Značajni napori su i dalje potrebni za provedbu acquisa od strane Hrvatske. Zagreb, 17. studenog 2006. godine


Autor: Zelena akcija

08.11.06. 17:31