FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Okolišni propisi

Iscrpan popis okolišnih propisa na jednom mjestu.

Okolišni propisi

Opći propisi

[na početak]

Propisi iz područja zaštite okoliša

 • Zakon o zaštiti okoliša
  Narodne novine 110/07
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
  Narodne novine 64/08, 67/09
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
  Narodne novine 64/08
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
  Narodne novine 64/08
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša 
  Narodne novine 68/08   
 • Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
  Narodne novine 70/08
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
  Narodne novine 23/08
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša  
  Narodne novine 35/08
 • Naputak o obrascu, sadržaju i način uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša
  Narodne novine 79/95 
 • Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  Narodne novine 7/97
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša
  Narodne novine 82/99, 86/99, 12/01
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
  Narodne novine 26/02, 36/02
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša
  Narodne novine 46/02
 • Nacionalni plan djelovanja za okoliš
  Narodne novine 46/02
 • Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora inspekcije zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
  Narodne novine 1/05
 • Uredba o kakvoći biogoriva
  Narodne novine 141/05
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emi­sija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladi­štenjem i distribucijom benzina
  Narodne novine 135/06
 • Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  Narodne novine 34/07
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
  Narodne novine 73/07
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
  Narodne novine 77/07
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša
  Narodne novine 70/08 
 • Uredba o kakvoći mora za kupanje  
  Narodne novine 73/08
 • Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora 
  Narodne novine 92/08
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja  
  Narodne novine 113/08
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  Narodne novine 113/08
 • Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
  Narodne novine 114/08
 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  Narodne novine 114/08
 • Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja
  Narodne novine 114/08
 • Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu
  Narodne novine 139/08
 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
  Narodne novine 145/08
 • Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša
  Narodne novine 154/08
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
  Narodne novine 30/09
 • Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša
  Narodne novine 75/02
 • Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Narodne novine 107/03
 • Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Narodne novine 193/0373/04
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  Narodne novine 2/04
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  Narodne novine 20/04
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  Narodne novine 44/04
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksi i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  Narodne novine 71/04
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom
  Narodne novine 71/04
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov oksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  Narodne novine 95/04
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom
  Narodne novine 95/04
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid
  Narodne novine 120/04
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  Narodne novine 120/04
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom
  Narodne novine 120/04
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Narodne novine 183/04
 • Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
  Narodne novine 183/04
 • Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  Narodne novine 183/04
 • Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obaveza
  Narodne novine 183/04
 • Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava fonda
  Narodne novine 18/09

[na početak]

Propisi iz područja zraka

 • Zakon o zaštiti zraka
  Narodne novine  178/04, 60/08
 • Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka
  Narodne novine 4/02
 • Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka
  Narodne novine 43/02
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj
  Narodne novine 120/05
 • Uredba o ozonu u zraku
  Narodne novine 133/05
 • Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku
  Narodne novine 133/05
 • Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku
  Narodne novine 133/05
 • Uredba o kakvoći biogoriva
  Narodne novine 141/05
 • Pravilnik o praćenju kakvoće zraka
  Narodne novine 155/05
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora
  Narodne novine 01/06
 • Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva
  Narodne novine 53/06, 154/08
 • Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora
  Narodne novine 79/06
 • Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka
  Narodne novine 135/06
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina
  Narodne novine 135/06
 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 01/07
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora
  Narodne novine 21/07, 150/08
 • Vodič za provedbu Uredbe o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, glava VI, NN 21/07(pdf)
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida 
  Narodne novine 73/07, 48/09
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida 
  Narodne novine 77/07
 • Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila
  Narodne novine 94/07
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2008. godinu
  Narodne novine 120/07
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila
  Narodne novine 120/07
 • Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2011. godine
  Narodne novine 61/08
 • Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka
  Narodne novine 68/08
 • Obračunska razina i dopuštena potrošnja za kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski sloj, dodatak C, skupina I
  Narodne novine 129/08
 • Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 141/08
 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
  Narodne novine 142/08
 • Uredba o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama
  Narodne novine 142/08
 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Narodne novine 145/08
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
  Narodne novine 151/08
 • Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2009. godinu
  Narodne novine 5/09
 • Odluka o određivanju godišnje količine tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaćem tržištu, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva
  Narodne novine 21/09
 • Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj 
  Narodne novine 76/09

[na početak]

Propisi iz područja otpada

 • Zakon o otpadu
  Narodne novine  178/04111/06, 60/08, 87/09
 • Pravilnik o vrstama otpada
  Narodne novine 27/96 - vidi čl. 9.  Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, Narodne novine broj 50/05
 • Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom
  Narodne novine 123/97 i 112/01
 • Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom
  Narodne novine 32/98
 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
  Narodne novine 50/05  i 39/09
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09
 • Odluka o uvjetima označavanja ambalaže
  Narodne novine 155/0524/06, 28/06
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 40/06, 31/09
 • Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada
  Narodne novine 51/06
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  Narodne novine 59/06
 • Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2006. godini  
  Narodne novine 64/06
 • Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom
  Narodne novine 69/0617/07, 39/09
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima 
  Narodne novine 133/06 i 31/09
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 136/06 i 31/09
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Narodne novine 23/07, 111/07
 • Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2007. godini
  Narodne novine 36/07
 • Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
  Narodne novine 42/07
 • Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada
  Narodne novine 45/07
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  Narodne novine 72/07
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
  Narodne novine 74/07, 133/08, 31/09
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine
  Narodne novine 85/07
 • Odluka o Nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. godini
  Narodne novine 82/07
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
  Narodne novine 117/07
 • Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom
  Narodne novine 38/08  
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
  Narodne novine 38/08

[na početak]

Propisi iz područja komunalnog gospodarstva

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  Narodne novine 26/03 (pročišćeni tekst),  82/04178/04 
 • Zakon o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo
  Narodne novine 91/92 , 14/93 i 70/93
 • Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 4/00
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 
  Narodne novine 136/06

[na početak]

Propisi iz područja gradnje i prostornog uređenja

 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  Narodne novine 76/07
  Napomena: Ovaj Zakon stupio je na snagu 1. listopada 2007. godine.,  osim članka 204. stavka 3. i stavka 4. koji stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
  Narodne novine 101/07
 • Zakon o gradnji
  Narodne novine 175/03, 100/04
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije
  Narodne novine 1/98
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata
  Narodne novine 98/99 i 29/03
 • Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika
  Narodne novine 6/00
 • Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije
  Narodne novine 9/00
 • Pravilnik o kontroli projekata
  Narodne novine 89/00
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
  Narodne novine 53/02
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  Narodne novine 108/04
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
  Narodne novine 1/05
 • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta 
  Narodne novine 2/05
 • Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  Narodne novine 79/05, 155/05, 74/06
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
  Narodne novine 89/06, 139/06
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
  Narodne novine 116/07
 • Zakon o prostornom uređenju (stari ali se primjenjuje na postupak započet za vrijeme njihova važenja)
  Narodne novine 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02  i 100/04

[na početak]

Ostali važni propisi

 • Zakon o zaštiti od buke
  Narodne novine 30/09
 • Zakon o šumama
  Narodne novine 140/05, NN 82/06, NN 129/08
 • Zakon o vodama
  Narodne novine  107/95 i 150/05
 • Zakon o rudarstvu 
  Narodne novine   75/09
 • Zakon o zaštiti životinja
  Narodne novine   135/06
 • Zakon o kemikalijama
  Narodne novine   150/05 , 53/08
 • Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja
  Narodne novine   64/06
 • Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja 
  Narodne novine   105/99
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
  Narodne novine 126/09
 • Prijedlog strategije energetskog razvoja RH
  Prijedlog je prihvaćen na 14. sjednici sabora 16. listopada 2009.

[na početak]

Popis međunarodnih ugovora

 • Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
  (Espoo 1991.)
  Objavljena je u 'Narodnim novinama - Međunarodni ugovori' (dalje u tekstu) NN - MU br. 6/96., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku  10. rujna 1997.
 • Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
  (Helsinki 1992.)
  Objavljena je u NN-MU 7/99., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 19. travnja 2000., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 10/01.
 • Konvencija o europskim krajobrazima
  (Firenca 2000.)
  Objavljena je u NN-MU br. 12/02., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku  1. ožujka 2004., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 11/04.
 • Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Međunarodni ugovori br. 11/06
  Nije stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku
 • Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
  Međunarodni ugovori br. 1/07 
  Nije stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku
 • Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini
  Međunarodni ugovori br. 4/07
 • Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (Rio de Janeiro 1992.)
  Objavljena je u NN-MU br. 02/96., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. srpnja 1996.
 • Kyoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (Kyoto 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999.
  Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  NN-MU br. 05/07
 • Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
  (Geneva 1979.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečiščujući tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP)
  (Geneva 1984.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o daljnjem smanjenju emisija sumpora
   (Oslo 1994.)
  Objavljen je u NN-MU br. 17/98 i ispravak 3/99., stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 27. travnja 1999.
 • Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979.
  (Goeteborg 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999.
 • Protokol o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekogranič­nom onečišćenju zraka iz 1979. godine 
  Objavljen u NN-MU br.10/07, stupa na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 01. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u NN-MU 2/08
 • Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine 
  Objavljen u NN-MU  br. 10/07, stupa na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku  01. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u NN-MU 2/08
 • Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  Objavljen u NN-MU 05/07 , stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 05. prosinca 2007, a taj je datum objavljen u NN-MU 9/07
 • Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Aarhus 1998.)
  Objavljen u NN-MU 05/07,  stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 05. prosinca 2007, a taj je datum objavljen u NN-MU 9/07 
 • Stockholmska Konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  (Stockholm 2001.)
  Objavljena je u NN-MU br. 11/06, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007. a taj je datum objavljen u NN-MU 2/07
 • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
  (Beč 1985.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 • Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Montreal 1987.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 • Dopuna Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač 
  (London 1990.)
  Objavljena je u NN-MU br. 11/93., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 13. siječnja 1994.
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Copenhagen 1992.)
  Objavljena je u NN-MU br. 8/96., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svibnja 1996.
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Montreal 1997.)
  Objavljena je u NN-MU br. 10/00 stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. prosinca 2000., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 14/00.
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Peking 1999.)
  Objavljena je u NN-MU br. 12/01., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 24. srpnja 2004.
 • Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja
  (Barcelona 1976.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopad 1991. NN-MU br.12/93.
 • Protokol o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova iz zrakoplova
  (Barcelona 1976.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br.12/93.
 • Izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja
  (Barcelona 1995.)
  Objavljena je u NN-MU br. 17/98., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 9. srpnja 2004., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 11/04.
 • Izmjena Protokola o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova iz zrakoplova ili spaljivanjem na moru
  (Barcelona 1995.)
  Objavljena je u NN-MU br. 17/98.
 • Protokol o suradnji u sprječavanju onečišćavanja s brodova i, u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćavanja Sredozemnog mora
  (Malta 2002.)
  Objavljen je u NN-MU br. 12/03., stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku  17. ožujka 2004., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 4/04.
 • Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju
  (Barcelona, 1994.  i Monako 1995.)
  Objavljen je u NN-MU br.11/01. stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svibnja 2002., a taj je datum objavljen u NN-MU br.11/04.
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima
  (Atena 1980.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Protokola od 8. listopada 1991. NN-MU br.12/93.
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima i aktivnostima
  (Sirakuza 1996.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol.
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentskog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja
  (Madrid 1994.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol.
 • Protokol o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora prekograničnim prijevozom opasnog otpada i njegovog odlaganja
  (Izmir 1996.)
  Republika Hrvatska nije potpisala Protokol.
 • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna 
  (Siracusa 1996.) 
  NN-MU br. 3/06
 • Protokol o integriranom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja
  (Barcelona 2008.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol
 • Konvencija Ujedinjenih Naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim suđama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi 
  (Pariz 1994.)
  Objavljena je u NN-MU br 11/00, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 4. siječnja 2001., a taj datum je objavljen u NN-MU br 14/00 
 • Konvencija o nadzoru preko graničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
  (Basel 1992.)
  Objavljena je u NN-MU br 3/94, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. kolovoza 1994. 

[na početak]

Zakoni iz područja zaštite prirode

 • Zakon o zaštiti prirode NN 70/05, NN 139/08
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima NN 70/05
  NOVO: izmjene i dopune Zakona o genetski modificiranim organizmima NN 137/09
 • + niz zakona o proglašenju nacionalnih parkova, prirodnih rezervata i parkova prirode

[na početak]

Pravilnici iz područja zaštite prirode

 • Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu NN 146/05
 • Pravilnik o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa NN100/04, Ispravak NN125/04 ,
 • svaki Nacionalni park i Park prirode ima  Pravilnik o unutarnjem redu
 • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim  životinjskim vrstama NN 84/96 i 79/02
 • Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) NN 80/99  (prestao važiti čl.2.)
 • Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda  terrestria) NN 29/99 (prestao važiti čl.2.)
 • Pravilnik o znaku zaštite prirode NN 178/03
 • Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) NN 34/02 (prestao važiti čl.4.)
 • Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim NN 7/06
 • Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za održavanje stanišnih tipova NN 7/06
 • Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama NN 34/06
 • Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš NN 136/06
 • Pravilnik o prijelazima za divlje životinje NN 5/07
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš NN 5/07
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti (NN 130/06)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama  u okoliš (NN 64/07)
 • Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (NN 89/07)
 • Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/2009 )

[na početak]

Ostali važniji propisi iz područja zaštite prirode

 • Uredba o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja NN 44/05
 • Uredba o proglašenju ekološke mreže NN 109/07
 • Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99)
 • Zakon o rudarstvi (NN 75/09)

[na početak]

Međunarodni pravni propisi iz područja zaštite prirode

[na početak]


Autor: Zelena akcija

16.06.09. 10:08