FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Reciklirajte otpad, a ne loše ideje! Protiv spalionice otpada!

Aktivisti Zelene akcije, uz podršku udruge UZOR iz Resnika, su danas (17.4.2014.) ispred zgrade Gradske uprave organizirali prosvjedni performance kojim su tražili donošenje Plana gospodarenja otpadom grada Zagreba koji neće predviđati izgradnju okolišno, ekonomski i zdravstveno štetne spalionice otpada. Plan gospodarenja otpadom treba sadržavati niz mjera koje poštuju hijerarhiju gospodarenja otpadom i isključuju bilo kakvo spaljivanje otpada.
Img_2191

Aktivisti su na performance doveli profesora Baltazara kako bi pronašao alternativu za izgradnju spalionice otpada. Nakon kraćeg razmišljanja, profesor Baltazar je jednostavno zamijenio spalionicu s kantama za odvojeno prikupljanje otpada i na taj način građanima ponudio rješenje.

Grad Zagreb već nekoliko godina kasni s donošenjem Plana gospodarenja otpadom, a svaki prijedlog Plana u tom periodu uključivao je gradnju štetne spalionice otpada, potpuno zanemarujući prioritete u hijerarhiji gospodarenja otpadom. To je dovelo do stanja u kojem je gospodarenje otpadom u Zagrebu na poraznoj razini, nije uspostavljen prihvatljiv sustav odvojenog prikupljanja otpada, odvaja se tek oko 20% ukupne količine otpada, a ogromne količine preostalog otpada se i dalje odlažu na odlagalište Jakuševac.

Zbog toga tražimo da Grad konačno prestane ponavljati iste greške te da novim Planom uvede kvalitetan sustav gospodarenja otpadom.

To je moguće napraviti na slijedeći način:

  1. Kombiniranjem adekvatnog odvajanja otpada te mehaničke i biološke obrade ostatnog otpada moguće je postojeću količinu komunalnog otpada u Zagrebu smanjiti za oko 80%, kao što je pokazala detaljna analiza koju je Čistoća objavila prošle godine.
  2. Preostalih 20% otpada moguće je još više minimalizirati do mjere da izgradnja spalionice ili bilo kakvo drugo spaljivanje nije potrebno. To se može postići dodatnim unaprjeđenjem sustava odvojenog prikupljanja otpada po principu „od vrata do vrata“ i uvođenjem naplate odvoza otpada prema količini, izgradnjom sortirnice otpada, uređenjem centra za zbrinjavanje organskog otpada koji uključuje linije za kompostiranje i linije za proizvodnju bioplina te korištenjem anaerobne digestije u procesu mehaničke i biološke obrade (MBO) ostatnog otpada.

Takav ciklus održivog gospodarenja otpadom rezultira sa sirovinom za daljnje recikliranje, bioplinom koji se može iskoristiti za proizvodnju električne i toplinske energije te malom količinom inertnog otpada koji je u potpunosti neaktivan i može se sigurno zbrinuti na uređenom odlagalištu.

U slučaju izgradnje spalionice, gradu Zagrebu neće biti prioritet povećati stope recikliranja, smanjiti količinu biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalište i uspostaviti kvalitetan sustav odvojenog prikupljanja otpada, jer će to značiti manje otpada potrebnog za rad spalionice. Tome treba pridodati i oportunitetni trošak jer bi se u spalionici spaljivao otpad iz kojeg bi se recikliranjem mogle izvući vrijedne sirovine, koji bi donijele dodatan prihod i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta Spalionica je ekonomski štetan projekt i zbog činjenice da bi se zbog skupoće njene gradnje i održavanja komunalna naknada građanima morala znatno povećati. Nadalje, brojna mjerenja pokazuju da spalionice u zrak emitiraju puno veće količine opasnih spojeva (poput dioskina i furana) te stakleničkih plinova od dozvoljenih što ima izrazito negativan utjecaj na zdravlje ljudi i zagađenje okoliša. Problem su i nus-produkti spalionice, tj. toksični pepeo i filtri, koji se redovito trebaju mijenjati i odvoziti na odgovarajuće odlagalište opasnog otpada ili izvoziti. Takav izvoz izuzetno je skup, a pitanje zbrinjavanja u Hrvatskoj još nije riješeno. Valja napomenuti i činjenicu da je stupanj učinkovitosti spalionica relativno nizak jer je udio energije koja se dobiva i plasira u obliku električne ili toplinske energije za grijanje kućanstava vrlo mali.

Temeljem navedenih činjenica i argumenata, tražimo odustajanje od izgradnje spalionice otpada i postrojenja koje bi proizvodilo gorivo za spaljivanje te uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, sukladno predloženom modelu koji isključuje bilo kakvo spaljivanje otpada i stvara osviješteno društvo koje odvaja otpad, reciklira i na taj način štedi ograničene resurse. Novi Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu potrebno je razvijati uključivanjem svih zainteresiranih strana u toku javne rasprave.

Fofografije s akcije pogledajte ovdje.


17.04.14. 12:16