FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Održan okrugli stol «Provedba Arhuške konvencije u Europi»

Na početku okruglog stola čuli smo kratku povijest Arhuške konvencije od Thomasa Algea, od njenog potpisivanja 1998, stupanjem na snagu 2004 kao i tijekom njene provedbe u Europi.
Arhus3v

U  sklopu projekta «Implementing Arhus Convention and Increasing NGOs capacity in monitoring and implementation of accession process and reaching EU environmental policies and standards” financiranog od Europske komisije u sklopu CARDS 2004. 27.02.2008. održali smo okrugli stol na temu: «Provedba Arhuške konvencije u Europi» na kojoj su sudjelovali  Thomas Alge, (Eko-Büro, Austrija), Ariana Vela (Gong) i Željka Leljak (Zelena akcija)

Konvencija se  sastoji od 3 stupa: informiranja u području zaštite okoliša, sudjelovanja javnosti i pristupa pravosuđu. Osnovna je ideja da je tijelo javne vlasti dužno dati traženu informaciju, a ukoliko ju ne da, onda se može pokrenuti postupak na sudu.   

Ariana Vela je održala izlaganje o Zakonu o pravu na pristup informacijama (ZPPI), koji je de facto direktan alat i mehanizam da se pribavi informacija od tijela javne vlasti. GONG je radio dva istraživanja vezanu uz njegovu provedbu, koji pokazuju da je 2005. bilo vrlo malo odgovora na pitanja tj. odgovoreno je na nešto više od 50%, a minimalni pomak se desio 2006. No, zaključci Središnjeg državnog ureda za upravu su da je 2005. bilo odgovoreno na 100% upita, a 2006. na 95% upita. Na lokalnim razinama ima primjera uglavnom loše prakse, ali i nekih dobre prakse. Problematično je to što još uvijek tijela vlasti koriste različite izlike kao napr. proglašavanje nekog podatka tajnim ili se služe zlouporabom primjene Zakona o zaštiti podataka.

Nakon ovog predavanja se razvila velika diskusija oko konkretne primjene ZPPI-a u realnom životu i mogućnostima korištenja testa javnog interesa u kontekstu rampe u Varšavskoj.

Željka Leljak je potom predstavila zakonske temelje Arhuške konvencije u Hrvatskoj, a to su Zakon o zaštiti okoliša i ZPPI s posebnim naglaskom na sudjelovanje javnosti i primjerima dokazivanja interesa u nekom predmetu.

U diskusiju nakon predavanja između ostalih se uključila i Nevenka Preradović iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva te sa strane jedne od nadležnih institucija komentirala primjenu Arhuške konvencije u Hrvatskoj.Autor: Zelena akcija

28.02.08. 20:00

Arhus1v Arhus2v Arhus3v
Provedba Arhuške konvencije u Europi 1
+
Provedba Arhuške konvencije u Europi 2
+
Provedba Arhuške konvencije u Europi 3
+
1 / 3

Provedba Arhuške konvencije u Europi 1