FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Peticija

KOMENTARI ZELENE AKCIJE NA Stratešku studiju utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine „Skijaški kompleks“, Medvednica

Klik na tipku POTPIŠI PETICIJU ispod teksta odvesti će Vas na stranicu na kojoj možete modificirati tekst komentara ukoliko im želite nešto dodati ili oduzeti.

KOMENTARI NA Stratešku studiju utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine „Skijaški kompleks“, Medvednica

Zaključak Strateške studije utjecaja na biološku raznolikost, zaštićena područja i ekološku mrežu

“Sveukupno sagledavajući planirane infrastrukturne zahvate može se zaključiti da će oni pridonijeti boljem povezivanju i funkcioniranju područja Skijaškog kompleksa te se bez tih zahvata ponuda sadržaja ne može podići na planiranu razinu kojom bi se zadovoljili sportsko-rekreativnii turistički potencijali koje vršno područje Medvednice pruža. Pritom će promet i promet u mirovanju i dalje biti problem, ne samo prometnica na području Skijaškog kompleksa već i cijelog vršnog područja Medvednice, osobito vikendom tijekom skijaške sezone i za vrijeme noćnog skijanja i to možda i u većoj mjeri nego dosad, zbog dodatnih sadržaja i većeg kapaciteta skijališta, ukoliko se u promet ne pusti nova kabinska žičara.”

Zaključak Strateške studije utjecaja na ekološku mrežu

“Sagledavanjem samostalnih i skupnih utjecaja Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“ Medvednica na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže može se zaključiti da je UPU prihvatljiv na strateškoj razini, uz primjenu mjera ublažavanja štetnih posljedica zahvata na ekološku mrežu te primjenu mjera zaštite okoliša predloženih Strateškom studijom o utjecaju na okoliš te prihvaćenih u Planu.”

Komentari:

Čitajući ova dva zaključka i više je nego jasno kako se na ovaj dio PP Medvednica gleda isključivo kao na turistički potencijal kojeg treba pod svaku cijenu što više iskoristiti. S jedne se strane govori o prevelikom pritisku posjetitelja i negativnom utjecaju na zaštićena područja i vrste, a s druge strane se ovim Prijedlogom UPU-a radi upravo na privlačenju još većeg broja posjetitelja. Uostalom i sama Studija umjesto da ograniči količinu planiranih zahvata, posebno područja nove izgradnje, kao i novih sadržaja u svrhu smanjenog broja posjetitelja, a samim tim i opterećenja na zaštićeno područje navodi: “Zahvati u sklopu poboljšanja skijaške infrastrukture će unaprijediti turističku ponudu i konkurentnost skijališta Sljeme na širem području (područje Gorskog Kotara, Bjelolasice, Slovenije (Maribor - Pohorje) gdje će se osim povećanja kapaciteta žičara i produženja skijaške sezone umjetnim zasnježenjem, moći konkurirati i ostalim dostupnim sadržajima (ugostiteljskim i drugim sportsko-rekreativnim) te također i ljeti, montažno - demontažnim konstrukcijama - adrenalinskim parkom i stazom za ljetno sanjkanje.”

Ova Strateška studija umanjuje negativne utjecaje na okoliš pojedinih dijelova UPU-a posebno na području nove gradnje (Ž1, Ž3, Gornja stanica Zelenog spusta, Planinarski punkt – izletište, Infrastrukturna površina za smještaj akumulacijskog jezera, javno parkiralište uz novo jezero, heliodrom, UPOV s pripadajućom sanitarnom kanalizacijom, obnova i produljenje skijaške staze Panjevina) gdje će najveći negativni utjecaj biti gubitak šumskih staništa, koji osim trajnog gubitka ugroženih i ciljnih staništa, može povećati i rubni efekt te fragmentaciju staništa. Studija ove negativne utjecaje u potpunosti umanjuje pa čak i zanemaruje objašnjavajući to “s obzirom da je riječ o prostoru koji je već sada pod intenzivnim antropogenim pritiskom, utjecaj se smatra prihvatljivim na strateškoj razini uz primjenu odgovarajućih mjera propisanih Planom”. Predložene mjere koje su u većem dijelu ugrađene u UPU ili ih se mora riješavati kroz projektne dokumentacije za pojedine zahvate, ne utječu u dovoljnoj mjeri na smanjivanje negativnih utjecaja zahvata u prostoru na pojedine sastavnice okoliša. Smatramo kako je Studija za određene zahvate tražila opravdanja a ne mjere spriječavanja negativnog utjecaja na okoliš.

Planirani zahvati na izgradnji parkirališta, heliodroma i akumulacijskog jezera

Planirani zahvat izgradnje akumulacijskog jezera

Predviđeni (maksimalni) kapacitet akumulacijskog jezera je cca 35.000 m3 vode, (za zasnježenje Crvenog spusta i ostalih skijaških staza sa sadašnjih 12-14 dana optimalnih uvjeta na 40 dana). Novo akumulacijsko jezero na sjeveru obuhvata zahvata UPU-a, za potrebe zasnježenja skijaških staza puniti će se vodom iz vodocrpilišta Tisova peć i Hornjak iz kojeg se voda transportira do prekidne komore u blizini Hunjke i dalje postojećim gravitacijskim cjevovodom do nove akumulacije. Unutar površine od ukupno 86.000 m2 je potrebno smjestiti svu prateću opremu koja se treba instalirati za normalno funkcioniranje procesa zasnježenja vodom iz akumulacijskog jezera kao i održavanja kvalitete vode u samom jezeru. Planira se i smještaj nove trafostanice i dizel agregata kao i smještaj mini uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Voda u jezeru se neće kemijski obrađivati, a kvaliteta vode se može održavati povremenom aeracijom kako bi ostala bakteriološki ispravna. Izgradnja se planira na samom rubu posebnog rezervata šumske vegetacije, pa radovi osim trajnog gubitka šumskog staništa i prevelikog iskorištavanja izvorske vode mogu imati trajni negativni utjecaj i na zaštićeni šumski rezervat. Najveći negativni utjecaj biti će gubitak šumskih staništa, koji osim trajnog gubitka ugroženih i ciljnih staništa, može povećati i rubni efekt te fragmentaciju staništa. Mogući kumulativni utjecaj trajnog gubitka staništa zbog izgradnje parkirališnih mjesta, infrastrukturne površine oko jezera i helidroma. Ovisno o izvedbi, akumulacija može negativno utjecati na stabilnost padine jer predstavlja dodatno opterećenje na padini. Njezin utjecaj se može opisati kao stalan, ako je akumulacija konstantno napunjena vodom, odnosno povremen, ako su ovisno o periodu godine predviđena pražnjenja akumulacije kada ona nema utjecaja na stabilnost padine. Jedna od mjera Studije je: “projektirati i održavati novo akumulacijsko jezero na način da se maksimalno naturalizira, odnosno kako bi se ujedno omogućilo maksimalno lorištenje tog vodnog tijela kao potencijalnog staništa za različite vrste vezane uz vodena tijela. Na projektnoj razini potrebno je minimalizirati površinu akumulacijskog jezera kako bi se čim manje zauzela vrijedna šumska staništa”. Zanimljiva je činjanica da površina platoa postojećeg akumulacijskog jezera iznosi 1270 m2 a kapacitet akumulacije je 4500 m3 vode. Maksimalna dubina akumulacije 4,3 m. Usporedbe radi novoplanirano umjetno jezero je kapaciteta akumulacije 35.000 m3 vode, dakle 7,8 puta veća od starog jezera, a ukupna površina jezera i potrebne popratne infrastrukture je 86.000 m2. Studija kao niti UPU nisu jasno definirali kolika je količina vode potrebna za umjetno zasnježivanje postojećih staza bez produžetka sezone skijanja niti su izrađene procjene koliko će vode biti potrebno za zasnježivanje povećanog broja skijaških staza kao niti za produljenje sezone. Isto tako Studija je trebala izgradnju ovako ogromnog umjetnog jezera ocijeniti nepovoljnim utjecajem na okoliš i ne dozvoliti uvrštavanje u UPU. Napominjemo ovdje kako PPPPO PP Medvednica nije predviđena izgradnja novog umjetnog jezera, a u čl. 142. Stoji “redefinirati sustav umjetnog zasnježenja uzevši u obzir prirodna i tehnička ograničenja i mogućnosti vodoopskrbe”. S obzirom da se novoplanirano umjetno jezero s kapacitetom 35.000 m3 vode ne može nikako shvatiti kao uzimanje u obzir prirodnih ograničeničenja i mogućnosti, a niti kao redefiniranje postojećeg sustava, ono se uopće nije smjelo ugraditi u UPU-u. Takav prijedlog izgradnje umjetnog jezera takvih dimenzija i na takvom osjetljivom području potrebno je izbaciti iz UPU-a iz više razloga; 1. jer nije u skladu s prostornoplanskim dokumentom višeg reda i 2. jer bi njegova izgradnja imala višestruke negativne posljedice za okoliš i prirodu.

Planirani zahvat izgradnje parkirališta

PPPPO PP Medvednica određuje:

“6.1.1. Vršno područje

Članak 85.

U cilju očuvanja vrijednosti i sanacije ugroženosti vršnog područja nužno je poduzeti sljedeće mjere:

-ograničavanje cestovnog prometa uz zadržavanje postojećeg broja parkirališnih mjesta na javnim površinama

−uređenje Sljemenske ceste i regulacija prometa na način da se omogući i da prednost javnom prijevozu kako bi se smanjio priliv osobnih automobila u ovo područje”

Iz toga slijedi kako novoplanirano parkiralište od 75 mjesta za osobne automobile kao i 3 mjesta za autobuse i/ili kamione nije u skladu s prostornoplanskim dokumentom višeg reda i kao takvo nije smjelo biti uvršteno u UPU. Osim toga lokacija koja je planirana za izgradnju budućeg parkirališta je neposredno uz rub zaštićenog rezervata šumske vegetacije te uz umjetno jezero, heliodrom i buduće izletište Brijest zasebno ali i kumulativnim utjecajem višestruko ugrožava zaštićeno područje i vrste. Studija svojim mjerema nije dovoljno doprinjela u svrhu smanjenja višestrukih negativnih utjecaja ovih planiranih zahvata. Osim ovog parkirališta predviđa se osiguravanje određenog broja parkirališnih mjesta uz Dom Željezničar, Apartmansku kuću Snježna Kraljica, Sljemenska lugarnica i izletište Grofica. S obzirom da se Dom Želježničar i izletište Grofica nalaze unutar zaštićenog rezervata šumske vegetacije a Snježna Kraljica i Sljemenska lugarnica kao i veliko parkiralište od 75 mjesta uz buduće umjetno jezero na samom rubu zaštićenog rezervata, i s obzirom na činjenicu da takve odredbe nisu u skladu s prostornim planom višeg reda parkirališta su apsolutno neprihvatljiva.

Planirani zahvat izgradnje heliodroma

Lokacija koju UPU predviđa za izgradnju heliodroma nalazi se u bogatom šumskom pojasu te bi izgradnja na predloženoj lokaciji imala izrazito negativni utjecaj gubitaka šumskih staništa, koji osim trajnog gubitka ugroženih i ciljnih staništa, može povećati i rubni efekt te fragmentaciju staništa. Osim toga planirana lokacija nalazi se uz Planom određenu lokaciju za buduće akumulacijsko jezero i parkiralište. Kumulativni efekt ova tri velika zahvata u prostoru za posljedicu nema samo gubitak šume i potencijalnu eroziju tla već i, s obzirom da se planirani zahvati nalaze uz sam rub zaštićenog šumskog rezervata, negativne posljedice se odražavaju i na biološku raznolikost te zaštićeno područje i vrste u šumskom rezervatu. S obzirom na buku koju proizvode helikopteri i sve navedeno planirani zahvat je okolišno neprihvatljiv i potrebno ga je brisati iz Prijedloga UPU-a. Smatramo kako je Strateška Studija vrlo malo ili nimalo pozornosti posvetila ovom negativnom utjecaju na okoliš.

Planinarski punkt – izletište u funkciji posjetitelja (na lokaciji Brijest). Najveća dopuštena tlocrtna izgrađenost zgrade iznosi 100 m2, uz mogućnost gradnje nadstrešnice do 100 m2. Namjena zgrade - sanitarni čvorovi, caffe bar i ostali prateći sadržaji u funkciji posjetitelja, uključujući prateće sadržaje za potrebe "istraživačko - edukacijskog kampa" (sanitarni čvorovi, prostor za edukaciju JU i sl.) Kako bi se zahvat mogao ostvariti potrebna je sječa pojedinačnih stabala. Ukupno će se za potrebe gradnje posjeći oko 0,5 ha šume. Najveći negativni utjecaj na biološku raznolikost biti će trajno zauzeće prostora, odnosno šumskog staništa. S obzirom da se ovaj Planinarski punkt nalazi u neposrednoj blizini planiranog akumulacijskog jezera, parkirališta i heliodroma dodatnom sječom radi izgradnje ovog Planinarskog punkta uz sve ostale navedene planirane zahvate trajnim zauzećem prostora u potpunosti narušava biološku raznolikost a mjere koje Studija predlaže nisu dovoljne kako bi se spriječila ili ublažila štetnost ovog zahvata. Stoga je ovaj zahvat potrebno u potpunosti odbaciti.

Skijaška infrastruktura

“Zahvati u sklopu poboljšanja skijaške infrastrukture će unaprijediti turističku ponudu i konkurentnost skijališta Sljeme na širem području (područje Gorskog Kotara, Bjelolasice, Slovenije (Maribor - Pohorje) gdje će se osim povećanja kapaciteta žičara i produženja skijaške sezone umjetnim zasnježenjem, moći konkurirati i ostalim dostupnim sadržajima (ugostiteljskim i drugim sportsko-rekreativnim) te također i ljeti, montažno - demontažnim konstrukcijama - adrenalinskim parkom i stazom za ljetno sanjkanje.” Smatramo da je Studija više pozornosti trebala posvetiti utjecaju na biološku raznolikost, zaštićena područja i ekološku mrežu te odrediti konkretne mjere u cilju zaštite i očivanja biološke raznolikosti, zaštićenih područja i ekološke mreže. Unaprijeđenje turističke ponude ne smije se događati pod svaku cijenu, a ova Studija omogućuje upravo to.

Izmještanje trasa Ž1, Ž3, te izmještanje i izgradnja nove gornje stanice Zelenog spusta predložene nadzemne površine 800 m2 te 1 podzemne etaže od 1000 m2 za najveći negativni utjecaj ima gubitak šumskih staništa, koji osim trajnog gubitka ugroženih i ciljnih staništa, može povećati i rubni efekt te fragmentaciju staništa. Mjere koje Studija određuje u svrhu smanjivanja negativnih utjecaja odnose se isključivo na mjere tijekom izvođenja radova u smislu ne stvaranja novih putova za potrebe izvođenja radova, upotreba lakše mehanizacije, zatravnjivanje u svrhu što manje erozije tla, te nisu dovoljne da bi ublažile negativne utjecaje koji osim trajnog gubitka ugroženih i ciljnih staništa, može povećati i rubni efekt te fragmentaciju staništa. Stoga je Studija izmještanje Ž1 i Ž3 kao i produženje Ž3 i izmještanje gornje stanice Zelenog spusta sa svim popratnim sadržajima na predloženoj površini trebala ocijeniti nepovoljnim utjecajem na okoliš i ne dozvoliti ovakvu devastaciju i ugrožavanje ovog zaštićenog područja.

Obnavljanje, produljenje i stavljanje u funkciju skijališta skijaške staze Panjevina

PPPPO PP Medvednica u smjernicama za izradu UPU-a čl. 142. ne navodi obnovljenu/novu skijašku stazu već isključivo navodi: “−preispitati mogućnosti uređenja skijališta u jedan skijaško-žični sustav opremljen sanitarnom opremom, kako bi se osigurali propisani tehnički i sigurnosni uvjeti i standardi”.

Obnavljanje i stavljanjem u funkciju još jedne skijaške staze, kao i proširenje postojećih skijaških staza nije u skladu s prostornoplanskim dokumentom višeg reda ali niti u skladu s Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode Medvednica:

“5.5. Skijanje

Članak 43.

Izgradnja novih i proširenje postojećih skijaških staza, i staza za skijaško trčanje, moguća je samo u skladu s Prostornim planom Parka prirode, i uz ishođenje uvjeta zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Odredbe stavka 4. ovoga članka odnose se i na izgradnju novih, i postavljanje privremenih objekata koji služe održavanju skijaških staza, ili obavljanju turističko-ugostiteljskih i drugih djelatnosti.”

Stoga je obnovu produljenje i stavljanje u funkciju skijaške staze Panjevina, kao i proširenje i produživanje ostalih skijaških staza ova Studija trebala ocijeniti negativnima jer osim što je takav zahvat u suprotnosti s prostornim planom višeg reda i Pravilnikom, dolazi do trajnog gubitka šumskog staništa, potencijalne erozije tla kao i zagađenje tla umjetnim zasnježivanjem. Mjere koje ova Studija određuje a vezano uz umjetno zasnježivanje staza odnose se na praćenje stanja na 4 lokacije na skijalištima. Te mjere nisu dovoljne da se smanji negativan utjecaj umjetnog zasnježivanja naročito ukoliko će se u funkciju staviti još jedna skijaška staza i ukoliko će se još više produžiti skijaška sezona.


Izgradnja “Ciljne kućice” sa svim popratnim sadržajima dozvoljene nadzemne površine 400 m2 te 1 podzemne etaže od 2000 m2, planirana je jednim dijelom unutar samog zaštićenog šumskog rezervata. Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Medvednica" kaže:

“4. Mjere zaštite posebno zaštićenih dijelova prirode na području Parka prirode

Članak 23.

Na području posebnih rezervata šumske vegetacije nisu dopuštene radnje koje bi mogle narušiti svojstva zbog kojih su proglašeni posebnim rezervatima.

U posebnim rezervatima iz stavka 1. ovoga članka nije dopušteno:

– sječa stabala, osim sječe uzrokovane oštećenjima uslijed elementarnih nepogoda, napada biljnih bolesti i štetnika, sušenja i propadanja šume koja bi u slučaju neizvršenja sječe uzrokovala trajno narušavanje svojstava zbog kojih je taj dio prirode proglašen rezervatom, a za koju je potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva koje sadrži uvjete zaštite prirode,

– gradnja stalnih ili postavljanje privremenih objekata,

– gradnja i postavljanje bilo kakvih vrsta reklamnih i drugih oznaka, osim uobičajenih planinarskih markacija i šumarskih oznaka odjela i odsjeka, te oznaka koje postavlja Ustanova,

– svi oblici rekreativnih i sportskih aktivnosti.”

Stoga je Studija izgradnju Ciljne kućice u obujmu u kojemu se planira izgraditi trebala ocijeniti negativnim i zatražiti u potpunosti uklanjanje iz UPU-a ili smanjenje dimenzija na prihvatljivu razinu tako da buduća gradnja ninakoji način ne zadire u posebni rezervat šumske vegetacije.

Adrenalinski park i ljetno sanjkalište

Studija je nedovoljno pozornosti posvetila ovoj problematici s obzirom da se radi o 2 potencijalne lokacije na stazi Crvenog spusta, koja je tijekom sezone skijanja kao i produžene sezone skijanja opterećena negativnim utjecajima umjetnog zasnježivanja na tlo, kao i potencijalnoj eroziji tla uslijed prevelikog broja posjetitelja tijekom skijaške sezone i velikih manifestacija. Dodatnim opterećenjem postavljanjem adrenalinskog parka i ljetnog sanjkališta te dodatnim privlačenjem još većeg broja korisnika van sezone skijanja negativni utjecaji na tlo će se pojačati.

Uređenje postojećih vodotoka (vodotoka sjeverno od Ciljne kuće i vodotoka zapadno od staze Panjevina), može dovesti do negativnih utjecaja na sam vodotok te okolna staništa i vrste koje su vezane uz te vodotoke (koji prema PPPPO PP Medvednica pripadaju u zonu stroge zaštite (1b), gdje nisu dozvoljene intervencije u prostoru). No, u Studiji stoji da “ukoliko se zahvati prilagode na način da se ne narušavaju vodena staništa, zahvat se može smatrati prihvatljiv na strateškoj razini.” Cilj uređenja postojećih vodotoka (vodotoka sjeverno od Ciljne kuće i vodotoka zapadno od staze Panjevina) unutar obuhvata UPU Skijaški kompleks odnosi se prvenstveno na osiguranje neškodljivog protoka površinskih voda, zaštitu područja predviđenih za gradnju, te držanja vodne erozije u prihvatljivim granicama. S obzirom da je planirana regulacija potoka u suprotnosti s odredbama PPPPO PP Medvednica i s obzirom na negativne utjecaje na sam vodotok ali i okolna staništa i vrste koje su vezane uz te vodotokove te blizinu zaštićenog rezervata, kao i činjenicu da regulacija potoka uglavnom znači narušavanje vodenih staništa, ove je zahvate potrebno ocijeniti neprihvatljivima.

Utjecaj na tlo

“U slučaju ne provedbe ovog plana stanje tla bi ostalo nepromijenjeno sa svim problemima koja sada postoje. Nastavio bi se povremeni pritisak na tla u neposrednom okruženju skijaških staza velikim brojem posjetilaca tijekom skijaških natjecanja i tijekom pripreme i stabilizacije snijega. S druge pak strane ne bi došlo do povećanja površina na kojima će tlo izgubiti svoju funkciju planom planiranom izgradnjom te se ne bi povećao rizik od erozije. Ne bi se dogodio nit pozitivni utjecaj provedbe plana koji se očituje u umanjenju opterećenja ovog područja posjetiocima s automobilima nakon puštanja u pogon predviđene kabinske žičare (zahvat iz susjednog UPU-a „Vršna zona“), čime će se umanjiti onečišćenje tla štetnim tvarima, korištenje površine za parkiranje izvan uređenih parkirališta i sl. Uređenjem i poboljšanjem prometne infrastructure u vidu putova i staza, omogućit će se veća kontrola i bolje usmjeravanje kretanja posjetilaca te posljedično manji utjecaj na tlo.”

Sječom šume na području planirane gradnje nestaje zaštitni dio koji čuva tlo od erozije a mjere koje studija navodi (što hitnije zatravnjenje) nipšošto nisu dostatne da bi očuvale stanje i spriječile eroziju. Pozitivne utjecaje izgradnje parkirališta koje Studija navodi nipošto nisu dovoljna mjera da bi anulirale negativne posljedice planirane buduće gradnje na tlo. Podsjećamo kako novoplanirano parkiralište od 75 mjesta za osobne automobile i 3 mjesta za autobuse i/ili kamione kao i osiguravanje određenog broja parkirališnih mijesta uz Dom Željezničar, Apartmansku kuću Snježna Kraljica, Sljemenska lugarnica i izletište Grofica nisu u skladu s prostornoplanskim dokumentom višeg reda i kao takvi ne smiju biti biti uvršteni u UPU. Smatramo također kako je Studija više pozornosti trebala posvetiti istraživanju utjecaja umjetnog zasnježivanja na tlo. Mjere koje ova Studija određuje, a vezano uz umjetno zasnježivanje staza, odnose se na praćenja stanja mjerenjem na 4 lokacije na skijalištima. Te mjere nisu dovoljne da se smanji negativan utjecaj umjetnog zasnježivanja, naročito ukoliko će se u funkciju staviti još jedna skijaška staza i ukoliko će se još više produžiti skijaška sezona.


Utjecaj na šume

”U slučaju ne provedbe ovog plana, površine šuma na ovom području bi bile netaknute, ali bio bi onemogućen kontrolirani razvoj turističke ponude. Isto tako, uređenjem i poboljšanjem prometne infrastrukture u vidu puteva i staza, omogućit će se veća kontrola i bolje usmjeravanje kretanja posjetilaca te posljedično manji utjecaj na okolna šumska područja.”

Neprihvatljivo je sječu šume radi izgradnje novih objekata pravdati na način da će bez toga biti onemogućen kontrolirani razvoj turističke ponude. Na području nove gradnje (Ž1, Ž3, Gornja stanica Zelenog spusta, Planinarski punkt – izletište, Infrastrukturna površina za smještaj akumulacijskog jezera, javno parkiralište uz novo jezero, heliodrom, UPOV s pripadajućom sanitarnom kanalizacijom, obnova i produljenje skijaške staze Panjevina) najveći će negativni utjecaj biti gubitak šumskih staništa, koji osim trajnog gubitka ugroženih i ciljnih staništa, može povećati i rubni efekt te fragmentaciju staništa. Osim toga i sama Studija navodi kako će zahvati u sklopu poboljšanja skijaške infrastrukture unaprijediti turističku ponudu i konkurentnost skijališta Sljeme na širem području (područje Gorskog Kotara, Bjelolasice, Slovenije (Maribor - Pohorje) gdje će se osim povećanja kapaciteta žičara i produženja skijaške sezone umjetnim zasnježenjem, moći konkurirati i ostalim dostupnim sadržajima (ugostiteljskim i drugim sportsko-rekreativnim) te također i ljeti, montažno - demontažnim konstrukcijama - adrenalinskim parkom i stazom za ljetno sanjkanje, dakle privlačenjem još većeg broja posjetitelja, što je uz skijalište prema Analizi pritisaka i prijetnji u Parku prirode Medvednica (HAOP, 2015) prepoznato kao jedna od najvećih prijatnji očuvanju zaštićenog područja.

Utjecaj na klimatske promjene

“S obzirom da su Urbanističkim planom uređenja predviđene rekonstrukcije i nadogradnje postojećih infrastrukturnih sustava što otvara mogućnost prilagodbe ovih zahvata predviđenim klimatskim promjenama, može se pretpostaviti da bi utjecaj sadašnjih i budućih klimatskih promjena, bez provedbe Plana bio veći i potencijalno fatalniji.”

Ovdje se na žalost isključivo govori o tome na koji način će se skijaški kompleks prilagoditi klimatskim promjenama. Smatramo da bi jedna Strateška studija trebala biti ta koja će procijeniti na koji to način upravo skijalište pogoršava posljedice klimatskih promjena. Skijalište je jedan od rizika koji prijete šumskim ekosustavima, potencijalnim ugrožavanjem područja vodocrpilišta zbog povećane potrošnje vode za potrebe umjetnog zasnježivanja iako je jedna od navedenih mjera prilagodbe klimatskim promjenama: “Smanjenje potrošnje vode pri održavanju zelenih površina te športskih i rekreacijskih površina”.

Iz svih gore navedenih i obrazloženih komentara razvidno je kako je Studija nedovoljno pozornosti posvetila određenim nužnim mjerama zaštite te kako su izrađivači Studije više truda posvetili neobičnim opravdanjima pojedinih štetnih zahvata na navedene sastavnice okoliša umjesto određivanja konkretnih mjera u cilju zaštite i očuvanja biološke raznolikosti, zaštićenih područja i ekološke mreže. Čitajući zaključke i više je nego jasno kako se na ovaj dio PP Medvednica gleda isključivo kao na turistički potencijal kojeg treba pod svaku cijenu što više iskoristiti. S jedne se strane govori o prevelikom pritisku posjetitelja i negativnom utjecaju na zaštićena područja i vrste, a s druge strane se ovim prijedlogom UPU-a radi upravo na privlačenju još većeg broja posjetitelja.

S poštovanjem,


30.03.17. 09:44