Projekt

LIFE AskREACH

LIFE AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) Omogućiti potrošačima da putem informatičkih alata zatraže informacije o kemikalijama u proizvodima temeljem REACH uredbe 09/2017 – 08/2022
Info-centar Zelene akcije

Program: Info-centar Zelene akcije

Projekt: LIFE AskREACH

Reach

Ciljevi:

Opći cilj projekta LIFE AskREACH je doprinijeti uklanjanju tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (TPZS) iz proizvoda, kroz povećanje potražnje za proizvodima koji ih ne sadrže te davanje podrške industrijskim akterima da identificiraju spomenute tvari u svojim proizvodima.
Projekt se ne bavi industrijskim procesima, pojedinim proizvodima ili tvarima direktno, već doprinosi smanjivanju izloženosti TPZS kroz podizanje svijesti i, u konačnici, promjenu ponašanja potrošača i promjenu pristupa dizajnu proizvoda od strane tržišnih aktera.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Podići svijest potrošača o TPZS u proizvodima
 • Podići svijest među dobavljačima o TPZS, kao i njihovu usklađenost s obvezama o komunikaciji koje su propisane REACH uredbom
 • Potpomagati komunikaciju o TPZS između potrošača i kompanija
 • Započeti i usmjeravati proces komunikacije duž dobavnog lanca s ciljem zamjene TPZS u proizvodima

Mobilna aplikacija za cijelu Europu

U sklopu projekta LIFE AskREACH bit će razvijena aplikacija koja će svim građanima EU omogućiti da postavljaju upite u skladu s člankom 33 uredbe REACH. Aplikacija će biti povezana s bazom podataka koja će sadržavati informacije o TPZS u proizvodima, što bi trebalo olakšati i ubrzati davanje odgovora od strane dobavljača. Osim toga, u sklopu projekta bi trebao biti usvojen i promoviran komunikacijski alat  koji će kompanijama omogućiti da povećaju svoje kompetencije i kapacitet za usklađivanje s REACH uredbom.

Razvoj ovih informatičkih alata (baze podataka, aplikacije za potrošače, i alata za dobavne lance kompanija) započeo je u rujnu 2017. Alati bi trebali biti javno predstavljeni u proljeće 2019. Kako bi potaknuli popunjavanje baze podataka i upotrebu aplikacije, bit će pokrenute dvije velike kampanje u 13 zemalja EU. Jedna će biti usmjerena na potrošače, kako bi ih se osvijestilo o njihovima pravima i potaklo da počnu postavljati upite, a druga na kompanije, kako bi postale svjesne svojih obaveza, počele bolje odgovarati na upite potrošača, te bolje kontrolirati komunikaciju unutar svojih dobavnih lanaca.

Projekt LIFE AskREACH će provoditi 20 partnerskih organizacija u 13 zemalja članica EU (Njemačka, Danska, Švedska, Latvija, Poljska, Češka, Austrija, Luksemburg, Francuska, Estonija, Portugal, Hrvatska, Grčka), a bit će vidljiv u cijeloj Europskoj uniji. Provedba projekta trebala bi olakšati prihvaćanje projektnih ciljeva od strane političara, dovesti do povezivanja s drugim projektima koji se bave upavljanjem kemikalijama i replikacije kampanje u još nekoliko zemalja člnanica EU u kojima nema partnerskih organizacija, kao i u nekim zemljama kandidatima za članstvo u EU.

Mobilna aplikacija i baza podataka

U sklopu projekta bit će razvijena aplikacija za mobilne uređaje koja će se moći lako prilagoditi za sve jezike i bit će dostupna širom Europe. Potrošači će moći skenirati bar kodove kako bi saznali sadrže li proizvodi TPZS. Aplikacija će biti spojena na centralnu europsku bazu koja će sadržavati informacije o TPZS u proizvodima. Ova baza bit će uspostavljena tokom trajanja projekta, a informacije o TPZS, zajedno s informacijama o sigurnoj upotrebi, će u nju unositi dobavljači proizvoda. Postojat će mogućnost da se u bazu odjednom unesu informacije za veliki broj proizvoda. Informacije o proizvodima u ovoj bazi bit će povezane s popisom tvari kandidata u proizvodima uspostavljenom REACH uredbom. Čim nova TPZS bude dodan na popis tvari kandidata REACH uredbe, od dobavljača će se zatražiti da ažuriraju podatke o TPZS u svojim proizvodima, kako bi se uskladili s važećim zakonskim obvezama.

Ako potrošač skenira bar kod proizvoda za koji informacije o TPZS-ovima još nisu unesene u bazu, postoji mogućnost slanja automatski generiranog upita dobavljaču koji na njega mora odgovoriti, u skladu s odredbama uredbe REACH o informiranju. Vlasnici bar kodova i prodavači bit će uključeni. Potrošači će biti na odgovarajući način o pravnoj pozadini i postavkama aplikacije/baze podataka.

Za očekivati je da će dostupnost aplikacije rezultirati snažnim porastom broja upita o prisutnosti TPZS u proizvodima, temeljem članka 33(2) uredbe REACH. Dobavljači su pozvani koristiti bazu podataka kako bi organizirali svoje dužnosti o informiranju na učinkovit i potrošačima pristupačan način.

Alat za kompanije

Bit će izabran najbolji raspoloživi alat za komunikaciju o dobavnom i, ako je potrebno, prilagođen potrebama kompanija za komuniciranje u smislu članka 33 uredbe REACH. Isti će se najvjerojatnije temeljiti na informatičkom sustavu podataka o materijalima (Material Data System) koji će od dobavljača zahtijevati pružanje potpunih informacija o materijalima:

 • Svi akteri u dobavnom lancu unose podatke o materijalima i svim tvarima (ne samo o onima koje su trenutno klasificirane kao TPZS) koje su prisutne u sastavnim dijelovima proizvoda u bazi. Moguća je upotreba zamjenskih oznaka za supstance koje nisu klasificirane kao TPZS a koje proizvođač ne želi otkriti kako bi zaštitio svoj know-how.
 • Ovi podaci se dopunjuju u svakom koraku proizvodnog procesa, kako bi pružili koherentan skup informacija o svim sastavnim dijelovima proizvoda.
 • Svaki "dobavljač proizvoda" prenosi skupove podataka na idući korak u dobavnom lancu. Tako će, napokon, brandovi/prodavači biti u stanju precizno ispuniti svoje obveze prema članku 33(2).

Nekih 15 kompanija je pozvano da koriste alat, kroz postepen pristup u kojem će se krenuti od jednostavnih slučajeva, dok će se u kasnijim fazama prelaziti na slučajeve sve složenijih proizvoda i dobavnih lanaca. U tom procesu su moguća manja poboljšanja alata. Korisnicima alata biti će osigurana obuka i  podrška.

Očekivani dosezi projekta

Projekt LifeASKReach postavio si je ambiciozne ciljeve vezane uz ciljanu publiku do koje bi trebao doprijeti:

 • Otprilike 3 milijuna građana preuzet će mobilnu aplikaciju.
 • Još otprilike dvostruko više ljudi će čuti, pročitati ili vidjeti informativne materijale producirane kao dio projekta.
 • Otprilike 3 milijuna zahtjeva za informaciju o TPZS-ovima u proizvodima bit će poslano dobavljačima.
 • Barem 250 dobavljača bit će uključeno u punjenje baze podataka
 • 15 kompanija će biti uključeno u komunikaciju o dobavnom lancu, a barem 255 njihovih radnika će biti uključeno u edukaciju o utrvđivanju prisutnosti TPZS-ova i komunikaciju o njima.
 • U projektnoj razmjeni iskustava te promociji baze podataka i mobilne aplikacije sudjelovat će ovlaštena tijela, nacionalne službe za informiranje o REACH-u (National Helpdesks), te ostale relevantne službe iz 28 zemalja članica EU, tri zemalje Europskog gospodarskog prostora, Švicarske i četiri zemlje kandidata za ulazak u EU.
 • Otprilike 400 događaja (info dana, seminara i treninga) održat će se širom Europe

Želite li saznati više o projektu?

Web stranice projekta bit će dostupne krajem veljače 2018.
www.askreach.eu


21.02.18. 11:55