FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss

O nama

ZELENA AKCIJA (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu.
Tim_za

O NAMA

ZELENA AKCIJA (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana i građanki za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu.

Svojim radom želimo doprinijeti unaprjeđenju sustava zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini na način da potičemo promjene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i sl. Cilj našeg djelovanja je zaštita okoliša i prirode te poticanje razvoja prema niskougljičnom društvu pri čemu se vodimo principima društvene pravde i sistemske promjene. Najveću pažnju pridajemo aktivnostima usmjerenima na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu te na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj.

Također dijelimo informacije, iskustvo i stručnost u području zaštite okoliša drugim udrugama, pojedincima/kama, zajednicama, školama, itd. u Hrvatskoj i šire.

Djelovanje ZA temelji se na radu volontera i volonterki, odnosno aktivista i aktivistkinja, koje podržava profesionalni tim.

ZA nije povezana s niti jednom političkom strankom.

Zelena akcija je članica najveće mreže udruga za zaštitu okoliša na svijetu Friends of the Earth.

TIJELA Zelene akcije

Upravni odbor

 1. Željka Leljak Gracin (predsjednica)
 2. Luka Tomac (potpredsjednik)
 3. Enes Ćerimagić (potpredsjednik)
 4. Bernard Ivčić
 5. Marko Košak
 6. Dora Sivka
 7. Daniela Jovanova Ivanković

Skupština

Skupština je najviše tijelo ZA koje čine svi članovi i članice. Na sastanku Skupštine (barem jednom godišnje) vrednuje se prijašnji rad i donose glavne odluke za sljedeću godinu i daljnji rad. Skupština bira članove i članice svih ostalih tijela ZA.

Vijeće

Djeluje kao savjetodavno tijelo Skupštine i Upravnog odbora. Sastoji se od grupe od petnaestak stručnjaka/kinja i znanstvenika/ica koji se sastaju nekoliko puta godišnje i svojim prijedlozima i kritikama potpomažu rad ostalih tijela i programa ZA.
 

Članovi/ice vijeća ZA su:

 1. Nikola Visković
 2. Toni Vidan
 3. Jagoda Munić
 4. Dubravka Bačun
 5. Vladimir Lay
 6. Sanja Bojko
 7. Krešimir Ivaniš
 8. Suzana Jašić
 9. Valerija Pepeonik
 10. Krešmir Žganec
 11. Dražen Šimleša
 12. Josip Šintić
 13. Dijana Vuletić
 14. Lana Ofak
 15. Robert Faber
 16. Nikola Biliškov
 17. Irma Popović Dujmović
 18. Mladen Domazet
 19. Bernard Ivčić

Počasni članovi/ice vijeća ZA:

 1. Dubravka Bačun,
 2. prof. Vladimir Lay
 3. Toni Vidan
 4. prof. Nikola Visković
 5. Jagoda Munić
 6. Tomislav Tomašević
 7. Bernard Ivčić

Nadzorni odbor

Nadzire materijalno i financijsko poslovanje ZA. Sastoji se od tri člana/ice koji su volonteri/ke, a to su Vesna Teršelič, Dražen Šimleša, Mirela Travar. Nadzorni odbor pomaže i u rješavanju mogućih sukoba unutar ZA.

VIZIJA ZELENE AKCIJE

Zelena akcija teži ekološki i socijalno održivom društvu na lokalnoj i globalnoj razini u kojem građani i građanke kroz sudjelovanje i suradnju čuvaju prirodu i okoliš te postižu visoku kvalitetu života.

MISIJA ZELENE AKCIJE

Zelena akcija je udruženje građanki i građana za zaštitu okoliša i prirode te promicanje održivog razvoja u RH koja aktivno djeluje od 1990. Zelena akcija se odlučno i stručno suočava s izazovima i prijetnjama okolišu i zdravlju ljudi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini mobilizirajući javnost za zaustavljanje uništenja eko sustava i klimatskih promjena. Zelena akcija postiže svoje ciljeve kroz nenasilne direktne akcije, kampanje, informiranje i obrazovanje, zajedničkim djelovanjem profesionalnog tima i volontera/ki te suradnjom s drugim organizacijama uz sudjelovanje javnosti.

CILJEVI ZELENE AKCIJE

Temeljni ciljevi:

 1. Zaštita okoliša i prirode
 2. Promocija održivog razvoja

Ostali ciljevi:

 • Poticanje i jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš i prirodu te odgovornosti koje iz njega proizlaze
 • Sudjelovanje u kreiranju, provedbi i praćenju javnih politika koje utječu na okoliš i prirodu

STRATEŠKI CILJEVI ZELENE AKCIJE (2012.-2015.)

Programski strateški ciljevi:

 1. Zaustaviti uništavanje i privatizaciju prirodnih  resursa, te promovirati održivo upravljanje svim okolišnim resursima
 2. Zagovarati održive klimatske politike na nacionalnoj i međunarodnoj razini, s naglaskom na održivu energetiku i transport
 3. Kontinuirano pratiti donošenje i provedbu zakonskih rješenja vezanih uz prirodu i okoliš te se boriti za ostvarenje okolišnih ljudskih prava
 4. Produbljivati ekološku svijest građana/ki radi poticanja odgovornog ponašanja prema okolišu te eko aktivizma
 5. Promovirati održive ekonomske modele bazirane na ekološkoj i socijalnoj pravednosti kao alternativi postojećem ekonomskom sustavu

Organizacijski strateški ciljevi:

 1. Osigurati održivost organizacije kroz jačanje ljudskih kapaciteta i povećanje financijske stabilnosti
 2. Kreirati i provesti komunikacijsku strategiju (članovi, prijatelji, direktni korisnici, mediji...)

Temeljne vrijednosti Zelene akcije:

 • volonterizam
 • profesionalnost
 • Solidarnost (s civilnim sektorom, vanjska i interna)
 • ravnopravnost
 • dosljednost i vjerodostojnost
 • prihvaćanje različitosti
 • ustrajnost
 • humor
 • odgovornost
 • zalaganje za opće dobro
 • suradnja i zajedništvo
 • težnja ka konsenzusu i demokratičnost
 • kvaliteta života
 • afirmiranje odgovornost i obzirnog odnosa prema okolišu i prirodi
 • samoinicijativa
 • poštenje
 • kreativnost i inovativnost
 • transparentnost
 • otvorenost za promjene
 • kritičko mišljenje

STRATEŠKI PROGRAMI ZELENE AKCIJE

Nakon usvajanja strateških ciljeva i Strateškog plana za razdoblje od 2012. do 2015. godine, svojih smo 8 dosadašnjih tematskih programa radi lakše međuprogramske suradnje i ukupne koordinacije strukturirali prema strateškim ciljevima u 5 strateških programa:

 1. STRATEŠKI PROGRAM ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PRIRODNIM RESURSIMA
 2. STRATEŠKI PROGRAM BORBE PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA
 3. STRATEŠKI PROGRAM OSTVARANJE OKOLIŠNIH LJUDSKIH PRAVA
 4. STRATEŠKI PROGRAM PRODUBLJENJA EKOLOŠKE SVIJESTI GRAÐANA/KI
 5. STRATEŠKI PROGRAM PROMOCIJE ODRŽIVIH EKONOMSKIH MODELA

1. Strateški program održivog upravljanja prirodnim resursima

 • Program zaštite prirodnih resursa  je s radom u Zelenoj akciji započeo 2000. godine. U brojnim kampanjama za zaštitu prirodnih resursa (npr. kampanja za ukidanje Zakona o igralištima, za golf, kampanja protiv hidroelektrane „Ombla“, kampanja protiv izgradnje golf terena na Srđu...) pružali smo podršku građanskim inicijativama koje se bave zaštitom prirode i prostora u Dubrovniku, Šibeniku, Puli i Osijeku, educirajući ih i surađujući na zaustavljanju izgradnje štetnih projekata te zaštiti područja ekološke mreže RH. Voditeljica programa je Jagoda Munić.
 • Program održivog gospodarenja otpadom s radom je počeo 2006. kao reakcija na projekt zagrebačke spalionice otpada koju su zagrebačke gradske vlasti zagovarale kao jedinu alternativu postojećem odlagalištu otpada na Jakuševcu. Osim protivljenja spaljivanju program je od početka predlagao i alternativna rješenja: smanjenje količine otpada u nastajanju na strani proizvodnje i potrošnje, recikliranje za suhi, a kompostiranje za kuhinjski otpad te izdvajanje reciklanata iz ostatnog otpada. Program je u međuvremenu sa lokalne svoj fokus proširio i na nacionalnu razinu pa se počeo baviti nacionalnim javnim politikama i propisima vezanim uz otpad koji se temelje na ekološki neprihvatljivom spaljivanju i odlaganju otpada; kao i edukacijom udruga iz cijele RH o gospodarenju otpadom te pružanjem podrške u njihovim naporima da utječu na lokalne javne politike vezane uz otpad. Zelena akcija je početkom 2016. postala članicom Zero Waste Europe mreže koja okuplja nacionalne udruge koje najaktivnije rade na provedbi ekoloških sustava gospodarenja otpadom i pomažu u aktivnostima više od 300 gradova i općina koji su prihvatili Zero Waste strategiju održivog gospodarenja otpadom. Voditelj programa je Marko Košak.

2. Strateški program borbe protiv klimatskih promjena

 • Energetski program osnovan je 1992. godine. Nastao je iz energetske sekcije koja je djelovala od samog osnutka Zelene akcije. Program se primarno bavi promocijom održivih izvora energije i poticanjem energetske učinkovitosti. Energetski program se još 1991. (tj. od vremena kada je djelovao kao sekcija) aktivno bavi klimatskim promjenama. 1993. i 1994. program je aktivno lobirao za ratifikaciju UN okvirne konvencije o klimi od strane RH, a od 1997. i za ratifikaciju Kyoto sporazuma, što se desilo tek 2007. Još od početka program je vodio neke od najvidljivijih kampanja javnog zagovaranja Zelene akcije, poput uspješne kampanje protiv termoelektrane na ugljen na Jadranskoj obali te kampanje protiv Družbe Adrije kojom je, u suradnji s drugim akterima, do daljnjeg spriječen provoz nafte Hrvatskom i tankerima Jadranskim morem. Također, program vodi i aktualne kampanje protiv izgradnje termoelektrane na uvozni ugljen Plomin C te kampanju S.O.S. za Jadran. Promocijom održivih izvora energije i energetske efikasnosti program se bavi kroz rad Solarnog info centra i Solarne akademije na otoku Šolti. Voditelj programa je Toni Vidan.
 • Transportni program je s radom započeo 2005. godine, proizišao je iz aktivnosti biciklističke, a zatim transportne sekcije unutar Aktivističke grupe. Program nastoji utjecati na nacionalnu prometnu politiku kako bi ona bila što više u skladu s načelima održivog razvoja. To uključuje poticanje razvoja željezničkog i riječnog prometa, utjecaj na trase autocesta kako ne bi ugrozile područja zaštićene prirode, itd. Program je posebno aktivan na pitanjima urbanog transporta gdje od početka radi na poticanju razvoja javnog prijevoza i biciklističkog prometa, a na destimuliranju upotrebe automobila u gradskom prometu, osobito u centru gradova. Tako je Zelena akcija 2001. godine prva u Hrvatskoj obilježila Dan bez automobila, samo godinu dana kasnije nego što se on počeo obilježavati u cijelom svijetu. Transportni program je isto tako izradio brojne analize, istraživanja i policy dokumente na temu urbanog transporta te realizirao javne kampanje zagovaranja uglavnom usmjerene na Zagreb. Voditelj programa je Bernard Ivčić.
 • Klimatski program je osnovan 2012. godine, odvajanjem od Energetskog programa, obzirom da su se intenzivirale naše aktivnosti i planovi vezani uz borbu protiv klimatskih promjena. U okviru Energetskog programa, u proteklom smo razdoblju imali niz aktivnosti fokusiranih na borbu protiv klimatskih promjena. Sudjelovali smo u osnivanju i radu europske mreže mladih zainteresiranih za problematiku klimatskih promjena i politika, Young Friends of the Earth Europe (YFoEE). U kolovozu 2009., na Solarnoj akademiji na Šolti, bili smo domaćin prvom ljetnom kampu mreže YFoEE na kojem je sudjelovalo 70 mladih iz cijeloga svijeta kako bi se pripremili za sudjelovanje na UN-ovim klimatskim pregovorima u Kopenhagenu. Na nacionalnoj smo razini organizirali niz zagovaračkih akcija ispred nadležnih institucija kako bismo aktualizirali teme međunarodnih klimatskih konferencija ili ukazivali na nedostatke službenih pozicija Vlade RH. U okviru ovog programa planiramo analizirati klimatske politike drugih zemalja te zagovarati da se njihove pozitivne odredbe primjene i u hrvatskom zakonodavstvu. Voditelj programa je Luka Tomac.

3. Strateški program ostvarivanja okolišnih ljudskih prava

 • Temelj ovog strateškog programa čini Program prava okoliša koji je pokrenut nakon provedbe tri višegodišnja projekta te je postao programom 2007. godine. Pravo okoliša primarno uključuje i označuje stvaranje novih te osiguravanje provedbe postojećih pravnih propisa vezanih uz okoliš, ali i drugu dimenziju prava okoliša koja se tiče ostvarivanja prava građanki i građana da budu informirani o okolišu, da sudjeluju u postupcima donošenja odluka vezanih uz okoliš te da mogu ostvariti svoje ustavno pravo na zdrav okoliš sudskim putem. Zelena akcija je pionirski krenula u ovaj program projektima edukacije mladih studenata i studentica prava te mladih pravnika i pravnica o okolišnim pitanjima kako bi stvorili prvu generaciju pravnica i pravnika specijaliziranih za pravo okoliša. Voditeljica programa je Željka Leljak Gracin.

4. Strateški program jačanja ekološke svijesti građana/ki

 • Zeleni telefon je najstariji program Zelene akcije koji je započeo s radom još 1992. godine. To je ujedno i najnagrađivaniji program Zelene akcije koji se proširio u druge zemlje svijeta te u ostale dijelove Hrvatske kada je Zelena akcija osnovala 1999. Mrežu Zelenih telefona. Tijekom godine Zeleni telefon zaprimi preko 1000 dojava građana i građanki o slučajevima vezanim uz zaštitu okoliša. Najčešće se radi o prijavama vezanim uz zbrinjavanje otpada, divlja odlagališta, zagađenja zraka i buku, uništavanje biljnih i životinjskih vrsta, kamenolome i slično. Zeleni telefon, osim što daje savjete građanima i građankama što da naprave u svakom pojedinom slučaju, u većini slučajeva prijavljuje slučajeve nadležnim inspekcijama i pomaže građanima/kama da ih riješe. Isto tako Zeleni telefon često daje savjete građanima/kama i institucijama kako bolje štititi okoliš u svakodnevnom životu. Kod kompliciranijih slučajeva od 2007., građanima i građankama pružaju se i pravni savjeti. Voditeljica programa je Gordana Klarić.
 • Centar za okoliš je program koji pruža različite informacije i usluge građanima i građankama u fizičkom prostoru u Frankopanskoj 1 gdje je i sjedište Zelene akcije te organizira različite događaje i javne manifestacije kojima se jača ekološka svijest građana i građanki. Centar za okoliš nudi usluge ekološke knjižnice i pravnog savjetovališta za okolišna pitanja te izložbenog prostora za postave s ekološkom tematikom. U sklopu Centra za okoliš održavaju se brojne javne tribine, predavanja, okrugli stolovi te video projekcije o raznim okolišnim pitanjima. Centar za okoliš organizira i tradicionalni eko-seminar Zelene akcije kroz koji je dosad prošlo tisuće uglavnom srednjoškolaca/ki i studenata/ica. Voditelj programa je Eugen Vuković.

  5. Strateški program promocije održivih ekonomskih modela

 • Prepoznajući da postojeći ekonomski modeli uzrokuju devastaciju okoliša kao i socijalne nepravde, potičemo, istražujemo i razvijamo alternativne modele te promoviramo održiva rješenja. U sklopu ovog programa razvili smo projekt „Laboratorij za uradi-sam održivost“ čija je svrha stvoriti platformu koja bi trebala podizati svijest i omogućiti prijenos znanja najširem krugu građana i građanki o jednostavnim tehničkim rješenjima i postupcima koji bi njihove svakodnevne aktivnosti trebali učiniti „održivijima“, tj. prihvatljivijima za okoliš. U sklopu ovog programa održava se i biciklopopravljaona, besplatni volonterski servis za (samo)popravak bicikala. Također, u sklopu programa istražujemo alternativne i participativne modele upravljanja javnim i zajedničkim dobrima. Voditelj programa je Eugen Vuković.

03.04.10. 20:44